Obavijest proizvođačima soje

Obavještavamo proizvođače soje da je soja u fazi nicanja i veća, zajedno sa sojom niču i korovi stoga treba razmišljati o zaštiti od korova. Ono što je važno je da se većina herbicida može primijeniti tek kad soja razvije prvu trolisku tako da o tome treba voditi računa.

Za suzbijanje širokolisnih korova u soji može se primijeniti jedan od herbicida: Basagran 480, Benta, Benta super, Corum (ima negativno djelovanje na koštan i sirak iz sjemena) i dr .

Za suzbijanje uskolisnih korova moguće je primijeniti:  Focus ultra, Fusilade forte i dr.

Dobra se pokazala kombinacija herbicida Pulsar 40 i Harmony SX, ovoj kombinaciji je važno dodati okvašivač i primijeniti u split ili podjeljenoj aplikaciji.

Napomene: Važno je pratiti Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) bazu pri Ministarstvu poljoprivrede, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, preporučena sredstva primijeniti sukladno uputama proizvođača, ambalažni otpad zbrinuti na propisan način.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

Email: marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis