Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Od sredine tjedna najavljuje se mogućnost višednevne pojave lokalnih oborina, tako da je potrebno provesti preventivnu zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti ( Venturia inaequalis) jednim od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi

Kaptana:Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG.

Metirama: Polyram i sl.

Ditianon: Delan 750 WDG, Delan pro

Pregledom nasada uočena je na nekim lokacijama jaka pojava pepelnice (Podosphaera leucotricha), u takovim nasadima zaštitu je potrebno provest pripravcima Sercadis ili Luna expirience, koji ujedno djeluju i na čađavu krastavost. U nasadima sa slabijim napadom pepelnice mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora.

Najavljeni kišni period može biti povoljan za razvoj bakterijske paleži (Erwinia amilovora), sredstvo namjenjeno za suzbijanje ove bolesti je Serenade ASO.

Pregledom nasad jabuke na nekim lokacijama bilježi se slabija pojava crvenog voćnog pauka (Panonicus ulmi) tako da upozoravamo voćare da vrše pregled jer se porastom temperature očekuje jača pojava. Od štetnika potrebno je izvršiti i pregled na lisne uši ovisno o vrsti kritični brojevi su od 5- 15 % zaraženih izboja, a od sredstava mogu se koristiti Mospilan 20 Sg ili Pirimor 50 WG i dr.
Pregledom nasad primijećena je pojava ličinki štitastih ušiju (Quadraspidiotus perniciosus) kao i jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). Po završetku cvatnje pravi je moment za primjenu pripravka Movento ili Closer ,koji služe za suzbijanje obje navedene vrste kao i lisnih ušiju.

Prije primjene insekticida obavezno pokositi međuredni cvjetni podrast.

Prati se i dalje let leptira jabučnog savijača kao i odlaganje jaja i pojava mina minera okruglih mina.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis