Obavijest proizvođačima krumpira

Krumpir niče ovisno o temperaturama 3 do 4 tjedna nakon sadnje. Nakon nicanja krumpira do faze zatvaranje redova može se provesti zaštita od korova. Herbicide odabrati ovisno o sastavu korovne flore. Radi proširenja spektra djelovanja na korove moguća je i kombinacija dva herbicida.

Za zaštitu od uskolisnih i širokolisnih korova može se  primijeniti jedan od herbicida: SENCOR WG 70, SHARMETRIN,  METRIPHAR WG, SCORPIO 70 WG, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 WG, METREX (metribuzin). Primjenjuje se kad je krumpir visine 5-10 cm tj. nakon što razvije 5-8 listova. Primjenjuju se u dozi  0,5-0,75 kg/ha (0,5 kg/ha na srednje teškim tlima, 0,75 kg/ha na težim i humusom bogatim tlima). Ne smije se koristiti nakon nicanja krumpira na sortama Jaerla, Kennebec, Ostara, Resy, Vesna i Maja kao i na drugim ranim sortama krumpira. Nije dozvoljena primjena nakon nicanja na pjeskovitim tlima. Karenca je 42 dana.

Širokolisne korove suzbijaju herbicidi:

BASAGRAN 480 (bentazon, 1,5-2 l/ha). Primjenjuje se po BBCH skali u fazi 9-14 (do 4. lista). Viša relativna vlaga zraka i temperatura pojačavaju učinkovitost pripravka. Nakon primjene ne smije padati kiša barem 6 sati. Ne prskati pri jakim rosama. Kod primjene kod temperatura iznad 25ᵒC može doći do prolazne fitotoksičnosti

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove suzbijaju:

FUSILADE FORTE (fluazifop-p –butil, 0,8-2 l/ha, K – 90 dana)

FUSILADE MAX (fluazifop – p- butil, 0,5-2,0 l/ha, K-90 dana). Sredstvo se u krumpiru primjenjuje do pojave cvjetnih pupova (do BBCH 50).

SECURE (kizalofop-P-etil) Primjena u količini 0,4-1,25 l /ha, K- 35 dana

WISH TOP (kizalofop-P-etil) 0,4-0,8 l/ha; K- 35 dana

LEOPARD 5 EC (kizalofop-P-etil)(osim mladi i sjemenski, K-45 dana), TARGA (K-77 dana), GEPARD 050 EC(osim mladi i sjemenski, K-77 dana),, PANTERA QT (K-77 dana) (kizalofop-etil) 0,5-4 l/ha,

FOCUS ULTRA (cikloksidim, 1-4 l/ha, K-56 dana)

SELECT SUPER (kletodim, 0,8-2 l/ha, K- 49 dana)

TAROT 25 DF, TRAWEL, MAGNUM WG (rimsulfuron, 30-60 g/ha, K- 42 dana,).  Sredstvo se primjenjuje od visine 5 cm do zatvaranja redova.  Sredstvo se ne smije primijeniti u sorti krumpira Salome (TAROT). Može se primijeniti jednokratno (30 g/ha) ili dvokratno 7-10 dana nakon prve primjene (20-30 g/ha). Sredstvo koristiti uz dodatak 0,1% okvašivača TRENDA ili nekog drugog okvašivača. Sredstvo TRAWEL  može se miješati sa sredstvom na osnovi metribuzina (Sencor WG 70, Metriphar WG, Scorpio 70 WG…). Sredstvo MAGNUM ne miješati sa sredstvima na osnovi bentazona. Preporuka je kad se herbicidi  kombiniraju ne koristiti okvašivač.

Herbicide primjeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis