Obavijest vinogradarima

Oborine koje su pale proteklih dana pogodovati će razvoju i infekcijama uzročnikom crne pjegavosti rozgve  (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi. Ovisno o lokalitetu i sorti vinova loza na području Dubrovačko –neretvanske županije nalazi u razvojnoj fazi vunastog pupa,  pojave listića do razvijenih listića.

Na lokalitetima i sortama gdje se vinova loza još uvijek nalazi u stadiju mirovanja (vunasti pup ) moguća je primjena pripravaka na osnovi bakra. Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši i štetnih grinja bakrenom pripravku je uputno dodati mineralno ulje ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja . Radi smanjenja populacije lozinih grinja bakrenom pripravku je moguće dodati topivi sumporni pripravak ali se u tom slučaju ne preporučuje dodavati mineralna ulja http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do otvaranja pupova!

U razvojnom stadiju pojave listića i razvoja listića za zaštitu od uzročnika crne pjegavosti preporučujemo primjenu zaštitnih sredstava na osnovi:

  • folpeta ( Futura 50 WP, Solofol, Folpan 80 WDG, Universalis)
  • mankozeba ( Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penkozeb M-45,Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 80 WP,Manfil 75 WG, Indofil 80 WP)
  • metirama ( Polyram DF)

Navedenim pripravcima je moguće dodati  sumporni pripravak  https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ radi smanjenja populacije štetnih  lozinih grinja, a koji će preventivno djelovati na uzročnika pepelnice (Erysiphe necator).

Preporučujemo mjere kemijske zaštite pripravcima sukladno registraciji i dozvoli pripravka  koji se vode u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke primijeniti prema uputi na etiketi ! Svako tretiranje je potrebno zabilježiti  u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja  , a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis