Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Većina sorata jabuke nalazi se u fazi roza balona, no imamo sorte gdje je došlo do otvaranja prvih cvjetova , dok kod krušaka na nekim sortama nalazimo i samu cvatnju. U tim fazama postoji velika opasnost za infekciju krastavosti jabuke, osobito uz pojavu oborina. Tijekom jutra zabilježene su  male količine oborina, a za slijedeću noći  najavljuje se mogućnost  većih količina oborina, zbog toga bi trebalo ponoviti preventivnu zaštitu protiv  bolesti nekim od slijedećih pripravaka:

mankozeb: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil- 75 WG, Manfil 80 WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb , Indofil 80 WP

pirimetanila (Pyrus SC, Scala),

metirama (Polyram DF),

cirama (Ziram 76 WG)

U nasadima gdje imamo pojavu pepelnice ( Podosphaera leucoticha) u zaštiti ove bolesti  mogu se koristiti pripravcima  na bazi sumpora, a ukoliko je nastupila cvatnja tada dati prednost nekim od slijedećih pripravaka: Stroby WG, Quimera ili  Zato 50 WG.

Meteorolozi najavljuju pad temperatura sa eventualnom mogućnošću pojave mraza, stoga upozoravamo voćare da prate daljnje prognoze i pripreme se odgovarajućim mjerama ( lovac mraza , EkoFreez i sl).

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis