Obavijest proizvođačima uljane repice

Obilaskom terena pod uljanom repicom i pregledom biljaka utvrđena je prisutnost repičinog sjajnika ( Meligethes aeneus ).

Uljana repica se nalazi u fenofazi zelenog do žutog pupa ( D2 ili E ).

Budući da je  u narednim danima najavljen porast dnevnih temperatura očekuje se porast broja ovog štetnika koji odlaže jaja na još zatvorene cvjetne pupove ( pokriveni lišćem ), te se razvija ličinka koja radi štete.

Stoga je u sljedećih nekoliko dana potrebno redovito obilaziti parcele sa uljanom repicom, pregledavati biljke i napraviti tretiranje ako je potrebno.

Ovisno o fenofazi uljane repice, kritični brojevi su:

Cvjetni pup pokriven lišćem – 0,8 sjajnika / terminalmom cvatu

Cvjetni pup vidljiv, ali nediferenciran – 1 – 1,5 sjanika / terminalnom cvatu

Početak diferencijacije cvjetnog pupa – 2-3 sjanika / terminalnom cvatu

Preporuča se primjena sljedećih insekticida: MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP, SINDOXA.

Dozvolu za suzbijanje repičinog sjajnika imaju i pripravci iz skupine piretroida : KARATE ZEON, KARIS 10 SC, CYCLONE, FASTHRIN, FASTAC 10 EC, DIREKT, DECIS 2,5 EC, DECIS 100, POLECI, CYTHRIN MAX, no utvrđena je rezistentnost ovog štetnika na pripravke iz skupine piretroida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

Tatjana Radiković, dipl. ing. agr.

Email: tatjana.radikovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis