Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lukovičastog povrća

U tijeku su pripreme za sadnju lukvičastog povrća. Kao i kod ostalih kultura, za postizanje visokih prinosa uz pravilnu obradu, gnojidbu, poštivanje plodoreda i korištenje deklariranog sjemena, potreban je i pravilan odabir i primjena herbicida.

Suzbijanje korova može se provodit:

nakon sadnje prije nicanja,

nakon nicanja kulture u ranom postu ,

primjenama nakon nicanja kulture i korova u split aplikaciji 2 ili 3 puta sa sniženim dozama.

Dozvole za suzbijanje korova u lukovičastom povrću ovisno o dozvolama imaju pripravci navedeni u tablici 1 . Kod odabira herbicida voditi računa o tome ima li dozvolu za mladi luk.

Tablica 1.

Aktivna tvar  Naziv preparata        Korov Kultura
Aklonifen Challenge 600 Jed.uskolisni i širokolisni korovi Luk iz sjemena i lučica,vlasac,češnjak
 

 

Pendimetalin

 

 

Stomp aqua

 

 

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

 

luk i češnjak

 

 

 

Prosulfokarb

 

Filon 80 EC

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi luk,češnjak

poriluk

 

Piridat

 

Lentagran 45 WP

Jednogodišnji širokolisni luk,češnjak,poriluk,luk kozjak
 

Bromoksinil

 

Xinca

Jednogodišnji širokolisni Luk na otvorenom
Klorpiralid Lontrel 300

 

Lontrel 72

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Luk iz lučica

 

Luk,češnjak,kozjak

na otvorenom

 

 

Fluroksipir

 

Starane 250

 

 

 

 

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

Luk iz lučica ( ne za mladi)

 

 

Fluazifop-P Fusilade forte

Fusilade max

Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk

Luk,češnjak,vlasac

Kletodim Select super Jednogodišnji i višegodišnji travni Lik i češnjak
Cikloksidim Focus ultra Jednogodišnji i višegodišnji travni Lik, češnjak ,kozjak
Kizalofop-P Quick 5 EC Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk, češnjak
Propakizafop Agil 100 EC

Zetrola

Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk ( ne za mladi)

Još jedan od mogućih načina za suzbijanje korova u luku je primjena Cidokora plus ili Roundap Rapid i to 2-3 dana nakon sadnje, a prije nicanja luka ukoliko korovi dođu u fazu 2-4 lista.

Suzbijanje žičnjaka i grčica hrušta u luku i češnjaku moguće je primjenom insekticida Force 1,5 G i to primjenom u redove za vrijeme sjetve ili sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide.

Kod uzgoja luka na manjim površinama moguće je prekrivanje tek izniklog luka sa agrotekstilom (lutrasilom, agril), da se spriječi napad lukove muhe ( Delia spp.).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis