Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Pregledom nasada jabuke i kruške uočeno je kretanje vegetacije. Ovisno o sortimentu imamo fazu od otvaranja pupova do pojave zelenog vrška.

Obzirom na to i na najavljene oborine postoji mogućnost infekcije uzročnika bolesti krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Zbog toga obavještavamo proizvođače jabuka i krušaka da krenu sa provođenjem preventivne zaštite u nasadima, jednim od pripravaka na bazi bakra kao što su: CHAMPION WG 50, ARION SC, BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, BORDOŠKA JUHA 20 WP MANICA, CUPRABLAU Z 35 WG,  NORDOX 75 WG, NEORAM WG, CUPROCAFFARO 50 WP.

Obavezno pregledati nasade zbog mogućnosti pojave lisnih ušiju, crvenog voćnog pauka. U slučaju prisutnosti tih štetnika prilikom primjene pripravaka na bazi bakra dodati mineralno ulje: BIJELO ULJE, ili MINERALNO SVIJETLO ULJE.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristit prema uputi proizvođača, uz provjeru u FIS bazi.

Praznu ambalažu zbrinuti na propisani način, i obavezno voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 Marija Kuprešak, dipl, ing, agr.

                                                                     Email:  marija.kupresak@mps.hr