Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nasadi koštičavog voća su u fazi otpadanja lista te je pravo vrijeme za tretiranje protiv bakterijskih i gljivičnih bolesti u voćnjacima. Prije tretiranja potrebno je ukloniti sasušene plodove“mumije“.

Dozvoljeni preparati su:

Nordox  75 WG koštičavo voće (kovrčavost, šupljikavost lista, bakterijski rak , palež cvijeta i mladica) , Cuprablau Z – sredstvu je ukinuta registracija, krajnji .rok za prodaju zaliha je 01.07.2020. ,a za primjenu zaliha je 01.07.2021. Dozvoljen je za breskvu, koštičavo voće (kovrčavost, šupljikavost, rogač šljive, bakterijska pjegavost, rak), Cuprablau Z 35 dozvoljen za breskvu, nektarinu, marelicu, trešnja, višnja, šljiva (kovrčavost, šupljikavost, rogač šljive, bakterijska pjegavost, rak), Kupropin – krajnji rok za prodaju zaliha 01.07.2020. a krajnji rok za primjenu zaliha je 01.07.2021. dozvoljen za breskvu – šupljikavost i kovrčavost bresaka, Rame caffaro  32 WP – krajnji rok za prodaju zaliha je 01.07.2020. a za primjenu 01.07.2021. dozvoljen je za koštičavo voće protiv šupljikavosti i kovrčavosti; Cupraffaro 50 WP dozvoljen je za koštičavo voće protiv šupljikavosti lista i na breskvi protiv kovrčavosti, Neoram WG dozvola za koštičavo voće protiv šupljikavosti i kovrčavosti, Airone SC dozvoljen za marelicu, trešnju šljivu protiv šupljikavosti, rogača šljive, smeđe truleži i bakterijskog raka; Champion flow SC dozvoljen na breskvi – kovrčavost i šupljikavost i na trešnji, višnji – kozičavost, Bordoška juha caffaro 20 WP koštičavo voćešupljikavost i breskva – kovrčavost, šupljikavost; Bordoška juha 20 WP – Manica breskva – kovrčavost, šupljikavost.

Tretiranje je potrebno obaviti po mirnom vremenu bez vjetra i padalina  pri temperaturama iznad  5 °C te voćke oprskati sa svih strana. Oprskati i krošnju i deblo sa što više škropiva.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

e-mail: sanja.mastelic-ivic@mps.hr