U Novakima Oborovskim edukaciju poljoprivrednika zajedno održali znanstvenici, stručnjaci i proizvođači sredstava za zaštitu bilja

Dana 14. rujna 2020. godine u Novakima Oborovskim, na parceli OPG-a Pisk Tihomira održana je demonstracijska aktivnost pod nazivom „Inovativna rješenja u suzbijanju korova u glavnim ratarskim kulturama (kukuruz i strne žitarice)“. Cilj ove demonstracijske aktivnosti bio je upoznati poljoprivredne proizvođače s postojanjem rezistentnih korovnih vrsta u Republici Hrvatskoj. Naime, na ovoj je parceli potvrđena rezistentnost korova divlji sirak (Sorghum halepense) na najčešće korištena sredstva za zaštitu bilja. Dodatnu opasnost pojavi rezistentnih korova predstavlja uvođenje u proizvodnju kultivara poljoprivrednih kultura (suncokret, šećerna repa, uljana repica) koji su tolerantni na ALS inhibitore. Naime, na taj se način u ovim poljoprivrednim vrstama kod kultivara tolerantnih na ALS inhibitore značajno olakšava suzbijanje korova, ali se istovremeno potencira problem rezistentnosti korova na ovu skupinu herbicida.

Tijekom 2019. godine dokazano je da na području Republike Hrvatske postoje rezistentne populacije dvije korovne vrste: divlji sirak (Sorghum halepense) i ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) na herbicide iz skupine sulfonilureja i imidazolinona koji imaju isti mehanizam djelovanja (inhibicija acetolaktat sintaze, skraćeno ALS herbicidi). Ovaj mehanizam djelovanja imaju herbicidi iz četiri kemijske skupine: sulfonilureja, imidazolinoni, triazolopirimidini i triazoloni, koji su namijenjeni suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih korova u većini ratarskih kultura.

Budući da poljoprivredni proizvođač, korisnik sredstava za zaštitu bilja ima najveću odgovornost u sprječavanju pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja, organizirana je ova demonstracija s ciljem prijenosa informacija i usvajanja integriranih metoda (mehaničkih, fizikalnih i kemijskih) suzbijanja korova.

Naglašena je važnost rotacije usjeva, sjetve pokrovnih usjeva, pravilnog načina obrade tla, poštivanja preporučenih doza primjene herbicida i ostalih mjera dobre poljoprivredne prakse koju poljoprivredni proizvođači trebaju provoditi kako bi umanjili mogućnost pojave rezistentnih biotipova korova. Glavni razlozi opadanja učinka herbicida jesu učestala primjena istog herbicida, odnosno herbicida istog mehanizma djelovanja, nepridržavanje preporučenih doza SZB prilikom primjene, zapostavljeno mehaničko suzbijanje korova, zakorovljena strništa, uski plodored, a posebice uzgoj u monokulturi. Poljoprivredni proizvođači upoznati su s činjenicama da se na većini ratarskih vrsta primjenjuju herbicidi istog mehanizma djelovanja. Stoga, iako se na parcelama rotiraju poljoprivredne vrste u plodoredu, ne znači da se rotiraju i herbicidi različitog mehanizma djelovanja. Upravo takva praksa ima za posljedicu pojavu rezistentnih korova.

Zahvaljujući postavljenom višegodišnjem pokusu tvrtke Bayer d.o.o. (IMW platforma 2018-2022) na parceli OPG-a Pisk gdje je prije samog postavljanja pokusa dokazana rezistentnost divljeg sirka, u suradnji s tvrtkom Agrobiotest d.o.o. testiraju se različiti programi zaštite i moguća rješenja suzbijanja rezistentnog korova. Upravo su na ovom pokusu zainteresirani poljoprivrednici mogli vidjeti primjer razvoja lokalne anti‐rezistentne strategije i planova zaštite za suzbijanje rezistentnog divljeg sirka. U navedenoj edukaciji poljoprivrednih proizvođača i demonstraciji različitih strategija u polju sudjelovali su predstavnici znanstvenih i stručnih institucija i proizvođači sredstava za zaštitu bilja. Svi prisutni izrazili su interes prisustvovati edukaciji na kraju provedbe projekta (2022. godine) kad će se na parceli vidjeti rezultati provedbe suzbijanja rezistentnog divljeg sirka u različitim sustavima proizvodnje (rotacija usjeva u usporedbi s monokulturom kukuruza i primjena različitih mehanizama djelovanja sredstava za zaštitu bilja).

Na području Republike Hrvatske provodi se trogodišnji projekt (2018.-2021.) Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja kojem je dodijeljena potpora Ministarstva poljoprivrede uz odobrenje Europske komisije sukladno Poglavlju 1. i članku 31. Uredbe komisije (EU) br. 702/2014 za razdoblje od 2018. do 2020. godine, a koordiniraju ga znanstvenici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svi poljoprivredni proizvođači koji žele saznati više o pojavi rezistentnih štetnih organizama na području Republike Hrvatske informacije mogu pratiti na linku: https://rezistentnost-szb.hr/.

Ovom prilikom zahvaljujemo svim sudionicima demonstracijske aktivnosti koju službenici Ministarstva poljoprivrede provode okviru mjere 1. Programa ruralnog razvoja, podmjere 1.2. i tipa operacije 1.2.1. a s ciljem prijenosa znanja i informiranja poljoprivrednih proizvođača. Osim toga, edukacija u polju, idealna je prigoda za međusobnu razmjenu iskustava samih poljoprivrednih proizvođača.

Mr. sc. Tatjana Međimurec

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */