Obavijest proizvođačima kasnog kupusa, kelja i cvjetače !

Kupus je fazi početka formiranja glavice. Potrebno je provesti  zaštitu kupusa na otvorenom uzgoju protiv gljivičnih bolesti dozvoljenim fungicidima na kupusu: Sercadis plus, Ortiva top, Topsim M 500 SC, DIFCOR,NATIVO 75 WG,NEORAM WG,ORTIVA, RAME CAFFARO 32 WP,SIGNUM,ORTIVA TOP,Infinito,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC, SCORE 250EC.

Potrebno je  pratiti pojavu štetnika u polju  te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim ljepljivim  pločama  ili feromonskim mamcima . Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom uzgoja: kupusni buhači, kupusni moljac, kupusne stjenice ( Eurydema ),  kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae ). Suzbijanje kupusnog buhača ( U Republici Hrvatskoj je u 2018. godini po prvi puta dokazana rezistenstnost kupusnih buhača na dimetoat, alfa-cipermetrin i tiakloprid na dva lokaliteta: Lukač i Požega. Populacije kupusnog buhača bile su visoko osjetljive na dimetoat na svim istraživanim lokalitetima, osim u Kozarcu gdje je zabilježena rezistentna populacija na dimetoat. Na aktivnu tvar alfa-cipermetrin nije zabilježena rezistentnost kupusnih buhača niti na jednom istraživanom lokalitetu. Na tiakloprid su rezistentne sve populacije kupusnih buhača na istraživanim lokalitetima, osim u Novom Čiiću. Rezultat provođenja testa osjetljjivosti na području virovitičko podravske županije, lokalitet Sedlarica pokazuje visoku rezistentnost na tiakloprid, a alfacipermetrin i dimetoat visoku osjetljivost štetnika. https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/kupusni-buhaci ): FASTAC 10 EC, ROGOR 40, CYTHRIN MAX, Karate zeon.

Još dopuštenih insekticida u kupusu: LASER, Decis 100 EC, Biobit WP, Direkt,Movento, Affirm, Avaunt EC, Scatto, Demetrina 25 EC., Rotor super.

Obilaskom usjeva kelja na otvorenom uzgoju utvrđena je pojava štitastog moljca i štetnih gusjenica te je potrebno provesti suzbijanje.  Dozvoljeni insekticidi u kelju: CALYPSO SC 480,CHESS 50 WG,FASTAC 10 EC,BIOBIT, DIREKT,MOVENTO,ALVERDE. Dozvoljeni fungicidi u kelju : PROPLANT,ORTIVA TOP,NATIVO 75 WG., Score 250 EC, Ortiva

Obilaskom nasada cvjetače, uočila sam pojavu bolesti prstenasta pjegavost:  Dozvoljeni fungicidi u cvjetači su: ARGO,DIFCOR,INFINITO,NATIVO 75 WG,ORTIVA,SIGNUM,ORTIVA TOP,TAZER,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, RIDOMIL GOLD R, CUPRABLAU , Sercadis plus. Dozvoljeni insekticidi u cvjetači su: FASTAC 10 EC,FORCE 1,5 G,LASER,CYTHRIN MAX,DECIS 100 EC,ROTOR SUPER,RITMUS,Affirm, Avaunt EC, SCATTO,MOVENTO,PROMANAL NEU,CLOSER,DEMETRINA 25 EC

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                    

                                                                                 Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                       e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr