Strukovno obrazovanje međimurskih proizvođača jabuka u suvremenim nasadima

29. srpnja 2020. održana je edukacija tržnih proizvođača jabuka pod nazivom „Prikaz uravnotežene gnojidbe s pravilnim uzorkovanjem tla i integriranom zaštitom jabuke od neželjenih organizama, uz korištenje novijih operacija iz M10 Programa ruralnog razvoja 2014-2020“.

Strukovno obrazovanje održano je u suvremenom voćnom nasadu (jabuka), pokraj naselja Čukovec na području grada Preloga (istočni dio županije – Donje Međimurje). Suvremeni nasad jabuka na površini od oko 11 ha podignut je tijekom dvije godine sadnje: 1993./94. i 2010. godine. Dio nasada iz prve sadnje je u rekonstrukciji (2,5 ha). U nasadu dominiraju sorte jabuka Idared, Jonagold, Fuji i Braeburn, uzgajane na slabo bujnim vegetativnim podlogama M9 i M26. Nasad je opremljen mrežom protiv tuče, sustavom za navodnjavanje kapanjem i novijim sustavom zaštite orošavanja od niskih proljetnih temperatura, tzv. “anti-frost”, iz 2019. godine. Nositelj gospodarstva Marko Kudec je mladi poljoprivrednik, formalno obrazovan za voćarstvo na Visokom učilištu Požega, a korisnik je u.vegetacijskoj sezoni 2020. godine novijih operacija iz Mjere 10 Programa ruralnog razvoja: 10.1.12. Korištenje feromonskih klopki za praćenje jabučnog savijača (Cydia pomonella) i 10.1.13. Korištenje metode konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (Isonet).

Tržna proizvodnja jabuke je tradicionalna djelatnost u području zapadnog dijela Međimurske županije (Gornje Međimurje), a sredinom 1970-ih godina proširena je podizanjem suvremenih plantaža (200 ha) u području središnjeg i istočnog dijela Međimurja. Na približno 800 ha suvremenih voćnih nasada voćarstvom se bavi približno 400-njak poljoprivrednih gospodarstva, od čega je zastupljenost jabuke 70 %. U rano proljeće 2020., tijekom razdoblja od 22. ožujka do 15. travnja, trinaest puta su zabilježene negativne jutarnje temperature, koje su značajno oštetile generativne organe voćnih vrsta (smrzavanje cvjetova i već zametnutih plodova). Prema podacima Hrvatske voćarske zajednice najveće ekonomske štete u voćarstvu od proljetnog smrzavanja su zabilježene u Međimurju i Moslavini.

U pokusnom nasadu jabuka kod obitelji Kudec okupljeni su voćari saznali da je zahvaljujući sustavu zaštite od mraza (“anti-frost”), koji je financiran sredstvima iz Programa ruralnog razvoja, mjere namijenjene mladim poljoprivrednicima, sačuvano 90 % plodova jabuka od planiranog uroda u 2020. godini (slike 1. i 2.).

Slike 1. i 2. Nositelj gospodarstva Marko Kudec snimljen 2. travnja 2020. pri radu “anti-frost” sustava na temperaturi od -8 °C (lijevo) i mjesec dana kasnije (početkom lipnja, desno)

Projektom “Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije utvrđeno je da u širem području istočnog Međimurja (grad Prelog) dominiraju močvarna glejna, dijelom hidro-meliorirana zemljišta: prosječna pH vrijednost 5,34; potrebe za CaO 1.892 kg/ha; prosječni sadržaj humusa iznosi 3,03 %, dok srednja potreba za fosforom (P2O5) iznosi 99,27 kg, a srednja potreba za kalijem (K2O) iznosi 193,78 kg/ha (izvor: Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, 2017.). Uravnotežena gnojidba jabuka moguća je samo temeljem analize opskrbljenosti zemljišta osnovnim hranjivima te potrebama kulture i ciljanim prinosom.

Službenica Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, Suzana Pajić, upoznala je poljoprivrednike s načinom uzimanja i označavanja prosječnog uzorka tla za kemijsku analizu te ponovno naglasila da se područje grada Preloga, s vodocrpilištem, ubraja u ranjiva područja na nitrate (NN 130/2012. i NN 7/2013.), uz obvezu provedbe “Akcijskog plana sprječavanja onečišćenja uzrokovanih nitratima poljoprivrednog podrijetla” (NN 15/2013.).

Specijalista za voćarstvo, kolega Adrian Horvat, okupljene je voćare upoznao s temeljnim načelima ljetne rezidbe suvremenog voćnog nasada jabuka uzgajanog na slabo bujnim podlogama (M9, M26), uz uvažavanje različite bujnosti dominantnih sorti jabuka i šteta, koje su tijekom proljeća zabilježene, zbog smrzavanja generativnih organa i zametnutih plodova. Naglašeno je da dominantan patološki problem u većini nasada jabuka tijekom vegetacije 2020. – pepelnica (Podosphaera leucotricha) može bitno utjecati na provedbu zimske rezidbe.

Specijalista za zaštitu bilja, kolega Milorad Šubić, je proizvođače jabuka upoznao s usmjerenim mjerama zaštite pokusnog voćnjaka provedenim tijekom 2020. Istaknuta su temeljna načela integrirane zaštite bilja, prognoze pojave i izbora sredstva za suzbijanje korova, uzročnika bolesti i štetnika. Naglašeno je da suvremeni uzgoj jabuka na slabo bujnim podlogama opterećuje oko 80 različitih uzročnika bolesti i približno 240 različitih nametnika životinjskog podrijetla. Proizvođači jabuka su upoznati sa specifičnim meteorološkim uvjetima tijekom razdoblja vegetacije 2020. te njihovim utjecajem na pojavu i razvoj ekonomski značajnih gljivičnih bolesti (Venturia, Podosphaera, Monilinia, Colletotrichum). Prikazan je način određivanja potrebe i optimalnih rokova suzbijanja uzročnika bolesti korištenjem mjernog uređaja “Pinova Meteo” (Venturia, histogrami 1. i 2., u nastavku teksta), temeljem čega je određivana stvarna potreba i optimalni rokovi suzbijanja uzročnika bolesti jabuke u pokusnom voćnjaku te je ostvarena ušteda u broju aplikacija 30 % u odnosu na prethodnu 2019. godinu (tada je registrirano samo pet jakih primarnih zaraza), a također su upoznati i s kriterijima za izbor djelatnih tvari, koje su korištene na pokusnoj površini (postrani utjecaj na korisne organizme – oprašivače, prirodne neprijatelje i humifikatore). Voćarima je prikazan feromonski trap (Csalomon) za praćenje uzročnika crvljivosti plodova jabuke te je objašnjena metodologija određivanja stvarne potrebe i izbora ekološki prihvatljivih pripravaka za njihovo suzbijanje. Na taj je način, u odnosu na prethodnu i epidemijsku 2019. godinu, ove sezone obavljeno 30 % manje aplikacija sredstva za zaštitu bilja.

Histogrami 1. i 2. Mjesečne vrijednosti prognoznog modela za predviđanje krastavosti jabuke, fuzikladij (Venturia), tijekom kritičnog razdoblja u travnju i svibnju 2020. (mjerni uređaj)

Naglašena je opasnost i otrovnost insekticida te ograničenja njihove primjene radi zaštite korisnih organizma (oprašivači, prirodni neprijatelji, humifikatori). Objašnjeni su kriteriji za izbor insekticida, uz mjere opreza koje pritom provodimo. Proizvođače jabuka je posebno zanimao slučaj pomora pčela zabilježen 08. lipnja 2020. na području Međimurja (središnji dio uz rijeku Muru).

Provoditelji edukacija i okupljeni voćari pregledali su zdravstveno stanje i procijenili rodnost sorata jabuka u oglednom nasadu. Determinirane su uočene neželjene promjene (fito-fagne grinje), neživa pjegavost i palež lišća sorte jabuka Braeburn, a tijekom rasprave voćare je zanimala godišnja strategija suzbijanja najvažnijih fizioloških štetnika jabuka: lisnih uši (Aphis, Dysaphis), moljca kružnih mina (Leucoptera), štitastih uši (Quadraspidiotus), fitofagnih grinja (Panonychus, Tetranychus, Aculus) i krvave uši (Eriosoma). Prikazani su dispenzori za metodu zbunjivanja jabučnog savijača i kućice (“ferotrap”) za praćenje leta jabučnog savijača, zahvaljujućim kojim je tijekom sezone 2020. u oglednom voćnjaku smanjena potrošnja insekticida, radi suzbijanja uzročnika “crvljivosti plodova” za 50 %. Osim korištenja feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (Mjera 10.1.12.) i metode konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (Mjera 10.1.13.) voćari su upoznati i s drugim operacijama iz Mjere 10. Programa ruralnog razvoja (visina novčanih potpora i obveze proizvođača voćara): poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima (Mjera 10.1.14.), primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (Mjera 10.1.15.) te mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (Mjera 10.1.16.).

Nositelj gospodarstva M. Kudec prisutnim je voćarima na upite odgovarao o tehničkim značajkama sustava za zaštitu od niskih proljetnih temperatura (“anti-frost”) te o iskustvima u radu tijekom ranog proljeća 2020. godine.

Voćare je zanimala i informacija o štetama od niskih proljetnih temperatura u susjednim zemljama te procjeni uroda i visini otkupne cijene jabuka na području Europske Unije.

Prilikom popunjavanja “Obrasca za ocjenu strukovnog obrazovanja” (demonstracijske aktivnosti, DA) većina proizvođača jabuka je iskazala izvrsno zadovoljstvo prikazanim informacijama.

Učesnici demonstracijske aktivnosti u pokaznom voćnom nasadu jabuka

 

Edukacija u nasadu (lijevo) i provoditelji aktivnosti službenici M. Šubić, Suzana Pajić i A. Horvat (desno)

 

 

Voditelj demonstracijske aktivnosti:

mr. sc. Milorad Šubić