Obavijest proizvođačima kupusa, kelja i cvjetače

Kupusnjače ljetne sjetve, u uzgoju na otvorenom, u fazi su intenzivnog porasta .Potrebno je provesti zaštitu  protiv najčešćih gljivičnih bolesti i štetnika (ovisno o pojavnosti pojedinih vrsta) dozvoljenim preparatima :

KUPUS

Dozvoljeni fungicidi u kupusu: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, DIFCOR, NATIVO 75 WG, NEORAM WG, ORTIVA, PREVICUR ENERGY, SIGNUM, ORTIVA TOP, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, PROPLANT, SERCADIS PLUS.

Potrebno je  pratiti pojavu štetnika u polju  te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim ljepljivim  pločama  ili feromonskim mamcima . Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom uzgoja : kupusni buhači, kupusni moljac, kupusne stjenice ( Eurydema ) ,  kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae ) . Dozvoljeni insekticidi u kupusu: FASTAC 10 EC, FORCE 1,5 G, KARATE ZEON, LASER, SUMIALFA 5 FL, CYTHRIN MAX.

Suzbijanje kupusnog buhača ( U Republici Hrvatskoj je u 2018. godini po prvi puta dokazana rezistenstnost kupusnih buhača na dimetoat, alfa-cipermetrin i tiakloprid na dva lokaliteta: Lukač i Požega. Populacije kupusnog buhača bile su visoko osjetljive na dimetoat na svim istraživanim lokalitetima, osim u Kozarcu gdje je zabilježena rezistentna populacija na dimetoat. Na aktivnu tvar alfa-cipermetrin nije zabilježena rezistentnost kupusnih buhača niti na jednom istraživanom lokalitetu. Na tiakloprid su rezistentne sve populacije kupusnih buhača na istraživanim lokalitetima, osim u Novom Čiiću. Rezultat provođenja testa osjetljjivosti na području virovitičko podravske županije, lokalitet Sedlarica pokazuje visoku rezistentnost na tiakloprid, a alfacipermetrin i dimetoat visoku osjetljivost štetnika. https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/kupusni-buhaci ): FASTAC 10 EC, ROGOR 40, CYTHRIN MAX, Karate zeon.

 

KELJ

Dozvoljeni insekticidi u kelju: CALYPSO SC 480, FASTAC 10 EC, FORCE 1,5 G.

Dozvoljeni fungicidi u kelju : NATIVO 75 WG, ORTIVA TOP, PROPLANT.

 

CVJETAČA

Dozvoljeni fungicidi u cvjetači: ARGO, DIFCOR, INFINITO, NATIVO 75 WG, ORTIVA, PREVICUR ENERGY, SIGNUM, ORTIVA TOP, TAZER, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, PROPLANT, RIDOMIL GOLD R, SERCADIS PLUS, CUPRABLAU Z 35 WG.

Dozvoljeni insekticidi u cvjetači: CALYPSO SC 480, FASTAC 10 EC, FORCE 1,5 G, LASER, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER, RITMUS.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                    

                                                                                 Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                       e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr