Obavijest vinogradarima

Obilaskom terena primjećena  je pojava pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) u vidu sivkaste prevlake na bobicama. Kurativno djelovanje pokazuje pripravak Falcon 460 EC. Ukoliko nema simptoma bolesti na grozdovima, za preventivnu zaštitu treba odabrati pripravak koji je do sada najmanje korišten. Preporučujemo jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja, kao što su Kusabi, Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience SC i dr. 

 Za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) također predlažemo jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja, radi pouzdanije zaštite tijekom nekoliko kišnih dana. Takvi su pripravci  Galben C, Ridomil Gold Plus 42,5, Ridomil Gold R, Vincare, Pergado MZ,  Magma triple, Momentum trio,  Forum star, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M sl). I kod izbora ovih pripravaka voditi računa da se odabere pripravak koji je do sada najmanje korišten.

Pri primjeni pripravaka za zaštitu bilja voditi računa da se ispoštuje karenca.

Pratiti pojavu i brojnost američkog cvrčka pomoću žutih ljepljivih ploča, kako bi znali hoće li biti potrebno provesti još jedno suzbijanje početkom kolovoza.

Pripravke koristiti isključivo sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede i prema uputstvima.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr