Obavijest poljoprivrednim proizvođačima oraha

Unazad nekoliko posljednjih godina bilježimo velike štete od orahove muhe (Rhagoletis completa), zbog toga je potrebno pratiti let ulovima na žutim ljepljivim pločama. Preporuka je postavljanje bar dvije ploče u nasadu od 1 ha i to na različitim visinama  (2 m i više). Već sada se bilježi let ovog štetnika.

Ženke odlažu jaja u zelenu lupinu desetak dana nakon početka leta. Štete čine ličinke na zelenom dijelu lupine gdje se hrane te ona  pocrni i zalijepi se za ljusku orah

Najveća brojnost ovog štetnika je od kraja srpnja pa do početka rujna. Brojnost ovisi o vlazi i temperaturi zraka.

Od mjera suzbijanja moguće je postavljanje većeg broja žutih ljepljivih ploča na stabla oraha kako bi se smanjila brojnost ovog štetnika, a kemijska tretiranja potrebno je provoditi nekoliko dana iza prvih ulova . Razmaci između tretiranja treba prilagoditi samim ulovima, a oni mogu biti od 7-14 dana i to do  do konca kolovoza. Koristiti pripravke koji imaju dozvolu za tu namjenu: Calypso 480 SC ili Imidan 50 WG.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći gusjenice savijača, a one izazivaju crvljivost ploda. Na orahu štete čine  orahov savijač (Cydia amplana) i jabučni savijač (Cydia pomonella ). Sredinom ljeta odlažu jaja na plodove, a štete čine gusjenice ubušujući se u plod, čineći ga „ crvljivim“

Svake godine pa tako i ove na listovima nalazimo veliku i malu orahovu lisnu uš (Callaphis juglanis,Chromaphis juglandicola), no dosadašnjim praćenjem nije utvrđena izrazito jaka populacija ovih štetnika.

Osim ovih štetnika susrećemo i orahove grinje  (Eryophies tristiatus) no njihova pojava nije većeg značenje.

U tablici 1 navedeni su insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na orahu

Tablica 1.

Akrivna tvar Naziv pripravka Štetnik
Tiakloprid Calypso 480 SC** Orahova muha
Fosmet Imidan 50 WG  Orahova muha   i  jabučni savijač
Klorantraniliprol Coragen 20 SC Jabučni savijač
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

Demetrina 25 EC

 

Jabučni i kestenov savijač, lisne uši

Granulovirus Carpovirusine EVO 2 Jabučni savijač
Spinosad Laser Jabučni savijač

Posljednja 2 imaju dozvolu u ekološkoj zaštiti.

**Krajnji rok za primjenu zaliha   3.2.2021.

 

Istraživanja provedena u Međimurskoj županiji pokazuje da primjenom kombinacije  Buminala (biljni proteinski mamac )  i  pripravaka Calypso, Laser ili Imidan tretiranjem samo dijela krošnje, daju dobre rezultate. Istraživanja su provedena samo na stablima više krošnje na okućnicama. U  nekim susjednim zemljama koristi se i Decis trap postavljanjem 50-100 trapova po ha ,no  u RH nije registrirano za tu namjenu.

Na terenu kod obilaska oraha primijećnea je pojava sive pjegavosti ili antraknoze lista (Gnomonia leptostyla) te slabija pojava bakterijoza ( Xsantomonas juglandis) no ne na svim lokacijama tako da je potrebno pratiti i po potrebi vršiti tretiranja.

Dozvoljeni pripravci za suzbijanje bolesti na orahu:

Mankozeb:Dithan DG neotec, Penncozeb 75 DG (siva pjegavost lista)

Piraklostrobin,boksalid: Signum (siva pjegavost lista)

Miklobutanil:   Systhane 20 EW (pjegavost lista i sušenje plodova)

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12, 115/18)  i Zakonu o održivoj uporabi pesticida(NN 14/14).

                                                                              

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr