Obavijest proizvođačima tikvica na otvorenom i u zaštićenom prostoru (ZP)

Tikvice su u fazi berbe. Vlažno i sparno vrijeme pogoduje razvoju biljnih bolesti na tikvicama . Potrebno je provesti zaštitu proziv najvažnijih gljivični bolesti plamenjača tikvice (Pseudoperonospora cubensis)  i pepelnice tikvice (Erysiphe Cichoracearum) , te sive plijesni ( Botrytis cinerea). Vrlo je važno poštivati karencu korištenog sredstva obzirom da je berba počela ili je vrlo blizu. Uvjeti za razvoj plamenjače tikvica su raspon temperature od 20 -25 0 C i relativne vlage zraka do 90 %, simptomi napada gljivice su žute pjege na licu mlađih listova.

Registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače na tikvicama u uzgoju na otvorenom  ; Infinito,Airone SC, DITHANE DG NEOTEC,EQUATION PRO,NEORAM WG,RANMAN 400 SC

Uvjeti za razvoj pepelnice su suho i vlažno vrijeme ( visoka vlaga zraka i temperature od 25-280 C), simptomi napada gljivice su pepeljasta prevlaka na licu listova , peteljci cvjetova. Registrirani fungicidi protiv pepelnice u uzgoju tikvica na otvorenom: Karathane gold 350 EC, Nativo 75 WG, Microthiol special, ORTIVA,STROBY WG,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC.

Fungicidi za suzbijanje sive plijesni u uzgoju tikvica na otvorenom ; Teldor SC 500 ( K 3 dana), Switch 62,5 WG;  fungicidi za suzbijanje sive plijesni na tikvicama u ZP; Scala.

Tikvica u zaštićenom prostoru-fungicidi ;

Pepelnica Siva plijesan Plamenjača
CUSTODIA

LEGADO

SERCADIS PLUS

DIAGONAL

RITUAL

SONATA

Geoxe Orvego

 

Insekticidi dozvoljeni u tikvicama na otvorenom uzgoju protiv najvažnijih štetnika ( lisne uši, grinje, stjenice, sovice ): CALYPSO SC 480,KRAFT 18 EC,TEPPEKI 500 WG,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,DEMETRINA 25 EC.

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje najvažnijih štetnika na tikvicama u ZP ;Decis 2,5 EC, Vydatte 10 L, Affirm, Mospilan 20 SG.

 

 Voditi računa o karenci korištenog sredstva i oprašivačima !

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                    

                                                                               Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                      e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis