Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka!

Tijekom jučerašnjeg dana našu je županiju zahvatilo olujno nevrijeme s kišom, a na pojedinim područjima (Reka, Starigrad) je zabilježena i jaka tuča.

Voćarima preporučamo  da i dalje redovito obavljaju zaštitu kombinacijom sistemičnog i kontaktnog pripravka, a razmaci između tretiranja moraju biti prilagođeni količini oborina i porastu lisne mase.

Mogu se koristiti sistemični fungicidi na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Od kontaktnih pripravaka za zaštitu se  mogu koristiti fungicidi na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro), kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 480 SC).  

U voćnjacima zahvaćenim tučom preporučamo pripravke na osnovi kaptana.

Nasade koji su oštećeni tučom planirajte u narednim danima tretirati nekim od  bioloških stimulatora.

Vodite računa o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari.

Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis