Obavijest vinogradarima

Vinova loza na području Šibensko-kninske županije nalazi se fazi intenzivnog porasta. Pregledom podataka na agrometerološkim stanicama koje imamo postavljene na području Šibensko-kninske županije uočeno je da su stvoreni uvjeti za infekciju uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Ovisno o položaju vinograda, sorti te problemima prijašnjih sezona izabrati jedan od pripravaka iz tablice. U vinogradima gdje je porast mladica usporen a problemi sa navedenim bolestima proteklih sezona nisu bili jako izraženi, za zaštitu se mogu koristi i kontaktni pripravci na osnovi mankozeba i metirama navedeni u preporuci od (17.04.)

aktivna tavar pripravak plamenjača crna pjegavost pepelnica siva plijesan crveni palež
folpet FOLPAN +     + smanjuje zarazu  
folpet SOLOFOL + +      
folpet FUTURA 50WP +       +
folpet + triadimenol SHAVIT F + + +    
folpet + benalaksil FANTIC-F +        
folpet + fosetil-Al MIKAL FLASH + +      
dimetomorf + folpet FORUM STAR +     +  
cimoksanil + folpet CURZATE F + +      
mandipropamid + folpet PERGADO  F +        
azoksistrobin + folpet UNIVERSALIS + + +   +

Ukoliko pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Domark 40 ME,  Falcon EC 460, Folicur EW 250,  Nativo 75 WG, Vivando i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                                         Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                                                           gordana.k-silov@mps.hr

 

Pripremi za ispis