Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Zaštitu nasada jabuke i kruške protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis)  potrebno je ponoviti  prije najavljenih oborina možete obaviti nekim od  fungicida preventivnog i kontaktnog djelovanja:

Ditianon: (Delan 700 WDG, Delan pro)  ili

Kaptana:(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili

Metiram (Polyram).

Oborine proteklih dana su bile izrazito lokalnog karaktera tako da je na nekim lokacijama zabilježeno više oborina i uvijeti za laku infekciju. Na područjima gdje je bilo više kiše potrebno je uz   fungicid preventivnog djelovanja  potrebno primijeniti i neki od sistemika:: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus, Indar 5 EW i dr.

U nasadima gdje je prisutnost  pepelnice (Podosphaera leucotricha) ječe izražene treba u zaštiti koristiti pripravake: Sercadis ili Luna expirience.

Pregledom nekih nasada utvrđena je aktivnost jabučne  krvave uši (Eriosoma lanigerum), tako da je potrebno obaviti pregled  na prisutnost ovog štetnika te u slučaju potrebe primijeniti pripravak Movento.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis