Projekt Prizefish – treći projektni sastanak

Dana 22. i 23. travnja 2020.  održan je treći projektni sastanak  u sklopu projekta PRIZEFISH – koji je zbog trenutne situacije sa COVID 19  organiziran koristeći sredstva moderne tehnologije. Na sastanku su prisustvovali predstavnici 14 projektnih partnera, suradnici i stručnjaci.

Tijekom prve godine provedbe projekta u svrhu analize postojećeg stanja, upravljanja i sezonalnosti ribolova provedena je preliminarna analiza ribarstva u Jadranskom priobalnom području. Na osnovu dobivenih podataka izrađena su izvješća s detaljnim prikazom tradicionalnih ribolovnih tehnika i aktivnosti za Hrvatsku i Italiju. Provedeni su savjetodavni i konzultacijski sastanci  sa  proizvođačkim organizacijama u Hrvatskoj i Italiji radi odabira zainteresiranih za postupak certifikacije. Prikupljene informacije služiti će za izradu preciznih smjernica kao temeljnog alata za razumijevanje zahtjeva za postupak certifikacije i postizanje standarda održivosti. Izrada smjernica planirana je za kraj druge godine provedbe projekta. Provesti će se socio-ekonomska analiza koja će dati pregled ekonomskog stanja ribarskih subjekata.

Projektni tim Ministarstva poljoprivrede–Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nakon sastanka u Splitu (16. – 18. rujna 2019.), sudjelovao je na skype sastancima sa LP i ostalim čelnicima WP-a kao i sa hrvatskim partnerima projekta. Ministarstvo poljoprivrede je tiskalo 1000 primjeraka letaka koji su podjeljeni dionicima. Zajedno sa WPL-om surađivalo je na nekim publikacijama kao i u kreiranju objava na društvenim mrežama (Facebook, Linkedin i Instagram) i web stranici projekta. Na sajmu Crofish u Poreču (23.-24. Studenog 2019) i na 24. Susretu ribara u Dubrovniku (7.-9. Studenog 2019.) projektni tim Ministarstva poljoprivredete predstavio je ideju I ciljeve projekta svim zainteresiranim sudionicima.

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji sa Zadarskom županijom i organizacijama proizvođača Omega 3 iz Kali i RZ Istra iz Poreča te OP Bivalvia  iz Italije sudjelovalo u pripremi i izradi izvješća o postojećem stanju prerađivačke industrije ciljanih vrsta. Ministarstvo poljoprivrede provelo je sekundarno istraživanje potencijalnih inovativnih rješenja za preradu koje uključuju sva raspoloživa rješenja prema odabranim ciljanim vrstama, što predstavlja dobru osnovu za početak daljnjih istraživanja. Na temelju dobivenih rezultata raditi će se na daljnjem savjetovanju sektora o mogućim inovativnim rješenjima pri ulovu i preradi. Istražena su i dokumentirana raspoloživa rješenja na tržištu vezana za transformaciju postojećih operativnih i proizvodnih linija u smislu poboljšanja i nadogradnje postojećih proizvodnih procesa. Predložene su promjene pojedinih operativnih postupaka u manipulaciji ribom od broda do pogona,  provedene su analize proizvodnih ciklusa za svaku specifičnu preradu odabranih ribljih vrsta, što bi u slučaju probnih testiranja efekata trebalo pozitivno utjecati na cijeli sektor ribarstva. Odabrane su morske vrste na kojima će se raditi na podizanju kvalitete, produljenju trajanja proizvoda (shelf-life), odgovornom odnosu prema resursima i okolišu, podizanju vrijednosti kroz preradu, te specifičnim inovacijama u sferi pakiranja i promocije.

Tijekom prethodnog razdoblja provedene su planirane aktivnosti uz  prekograničnu suradnju projektnih  partnera, uključivanjem proizvođačkih organizacija i djelatnika u sektoru ribarstva te se kroz razmjenu znanja i iskustava razgovaralo o mogućoj primjeni novih tehnoloških rješenje u izlovu i preradi ribe. Također, naglašena je važnost certificiranja proizvoda ribarstva čime će se potaknuti interes potrošača i veća konkurentnost na europskom tržištu. Tijekom predstavljanja projekta na manifestacijama provedene su ankete  koje će poslužiti kao podloga za pripremu i provedbu istraživanja te analize tržišta i navika potrošača. Ministastvo poljoprivrede koordiniralo je aktivnosti u radnim paketima te sudjelovalo u pripremi anketa.

Sastanak projektnih partnera završio je zaključkom o nastavku planiranih aktivnosti i pripremi predstojećih prekograničnih radionica sukladno mogućnostima zbog trenutne situacije izazvane epidemijom COVID-19. Moguće je prolongiranje planiranih treninga za 23 mjeseca, ovisno o epidemiološkom stanju i preporukama nadležnih službi.

Cilj PRIZEFISH projekta sažet je u krilatici ‘Ribarimo bolje! Ostvarimo više! Očuvajmo Jadransko more!’

Tihana Šundov, dipl. ing. pomorske tehnologije,
viša stručna savjetnica za ribarstvo

Pripremi za ispis