Obavijest vinogradarima

Vinogradarima, ukoliko su u mogućnosti, PREPORUČAMO PREGLED NASADA. Početkom vegetacijske sezone vremenski uvjeti nisu pogodovali razvoju biljnih bolesti.

 

Prilikom zdravstvenog pregleda nasada povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PREGLED POJAVA/

KRITIČNI BROJ

PREPORUKA
crna pjegavost vizualni pregled mladica, izbjeljela kora sa crnim točkicama česta pojavnost preventivna zaštita od fenofaze 2-3 lista pa sve do lipnja
apopleksija pronaći označene trsove tijekom prošle vegetacijske sezone učestala pojavnost/po nekoliko trsova u nasadu uklanjati napadnute trsove, redovno označavati napadnute trsove, ukoliko se ostavljaju zadnje rezati
gusjenice sovice i grbice vizualni pregled pupova, ispod kore 2-3% oštećenih pupova  
pipe pregled pupova na pojedinim lokalitetima  
štitaste uši vizualni pregled ispod kore trsa rijetko  
grinje šiškarice pregled bazalnih pupova učestala pojavnost u nasadima napadnutim u prošlog vegetacijskoj sezoni planirati primjenu dopuštenih akaricida i/ili insekticida
grinje zimska jaja na dvogodišnjem drvu rijetko  
grozdovi moljci mogući početak pojave imaga redovna pojavnost za praćenje populacije preporučamo postaviti feromonske lovke

 

PRIJE OBORINA u prvim preventivnim i/ili usmjerenim zaštitama od crne pjegavosti preporučamo koristiti neki od dopuštenih bakarnih pripravaka, pregled registriranih fungicida na vinovoj lozi na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Korisnici M10 operacije 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) 293,00 €/ha; OBVEZE: edukacija (individualno savjetovanje ili tečajevi nakon uspostave sustava), vođenje evidencije o provedbi operacije 10.1.12 (obrazac 15)/ račun o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaka te upute proizvođača o korištenju istih na uvid APPRRR do 09. lipnja 2020. (postavljanje lovki OSTALI ŠTETNICI do 15. travnja)

Lovke se postavljaju i primjenjuju prema UPUTI PROIZVOĐAČA. Ukoliko uputa ne postoji u tablici niže broj potrebnih različitih tipova klopki s obzirom na veličinu proizvodne površine (ARKOD parcele):

 

VELIČINA PROIZVODNE POVRŠINE BROJ FEROMONSKIH KLOPKI BROJ VIZUALNIH KLOPKI BROJ HRANIDBENIH KLOPKI
do uključivo 2 ha 1 2 2
više  od 2 do uključivo 5 ha 2 4 4
više od 5 do uključivo 10 ha 3 6 6
više od 10 do uključivo 50 ha 4 8 8

 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju-odgođena; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis