Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Porastom dnevnih temperatura naglo je  kretanja vegetacije kod jabuka i krušaka. Kako za vikend postoji mogućnost oborina koje će omogućiti infekciju sa fuzikladijem  (Venturia inaequalis)  savjetujemo proizvođačima da obave preventivnu zaštitu nasada nekim od pripravaka na bazi: mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Star 80, Pinnozeb M-45),   dodina (Chromodin S-65, Syllit 544 SC),  kako bi spriječili infekciju  fuzikladijem  (Venturia inaequalis).

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) u nasadima jabuke mogu se koristiti  pripravci na bazi sumpora ili pripravk Nimrod 25 EC tamo gdje su prethodnih godina zaraze sa pepelnicom (Podosphaera leucotricha) bile jače prisutne.

Primjena pripravka Nimrod 25 EC ne preporuča se tijekom cvatnje.

U nasadima gdje je bilo problema i gdje se ponovna pojavila jabučna krvava (Eriosoma lanigerum) preporučamo da se do početka cvatnje obavi suzbijanje primjenom pripravka Closer. Također nasade u kojima su se javili problemi sa kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) može se prije cvatnje obaviti tretiranje sa pripravcima  Pyxal,  Brai, Proximo, Closer.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena prije oborina  jer do  infekcije dolazi u vrijeme oborina. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk, dipl.ing.agr

andreja.v-pofuk@mps.hr

Pripremi za ispis