Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Kvalitetno odrađena zaštita tijekom zimskog perioda vrlo je bitna za voćke, jer će biti mnogo manje problema s mnogim štetnim organizmima u vegetaciji. Od nekih bolesti kao što je kovrčavost lista breskve i nektarine i rogač šljive, zarazu je moguće spriječiti jedino tretiranjem voćaka u mirovanju. Najbolji rezultati se postižu tretiranjem voćaka u drugoj polovini veljače i početkom ožujka, pred kretanje vegetacije.

Da bi zimska tretiranja bila učinkovita potrebno ih je kvalitetno obaviti i nikako ne štedjeti na količini pripravka. Voćke treba dobro oprskati i pored dobro natopljenih pupova treba oprskati rodne grančice, tanje i deblje grane te debla na kojima preživljava  mnoštvo spora koje vjetar  ili kapi kiše opet raznosi na pupove. Takovo tretiranje se naziva i zimsko kupanje voćaka.

Nasade je svakako potrebno podrobno pregledati i nakon obavljene rezidbe obaviti tretiranje preparatima na bazi bakra.

Preparati na bazi bakra smiju se koristiti samo do otvaranja pupova.

Tretiranjem preventivno štitimo voćke od uzročnika kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina  deformans) , šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla), paleži cvijeta i mladica (Monilinia laxa), bakterijskog raka koštičavog voća (Pseudomonas syringie) i rogača šljive (Taphrina pruni). 

Pripravci na bazi bakra u FIS bazi (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/):

Naziv pripravka Štetni organizam Doza/koncentracija Napomena
Bordoška juha caffaro 20 WP šupljikavost 150 gr/10 l vode – 1,5 %  
Bordoška juha 20 WP – Manica šupljikavost 150 gr/10 l vode – 1,5 %  
Champion WG 50 šupljikavost 2 – 3 kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l  vode/ha  
Champion flow SC šupljikavost 2 – 3 kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l  vode/ha  
Cuproffaro 50 WP šupljikavost    
Cuprablau Z 35 WG šupljikavost    
Neoram WG Šupljikavost, kovrčavost    
Nordox 75 WG kovrčavost, bakterijski rak,  palež cvijeta i mladica, šupljikavost    
Airone SC Šupljikavost,  rogač šljive, smeđa trulež, bakterijski rak, vještičja metla (višnja) 4 l/ha uz 1000 – 1500 l vode/ha  
Copper key      
Codimur 50 Kovrčavost 0,3 % odnosno 2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha  
Codimur SC Kovrčavost 0,3 % odnosno 2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha  
Cupra kovrčavost 0,25 – 0,3 %  2 – 3 l/ha uz utrošak 800 – 1000 l vode/ha  
Copper Lainco kovrčavost 0,3 %  2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha  
Copper key flow kovrčavost 0,3 %  2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha  
Rame caffaro 32 WP Kovrčavost , šupljikavost 1 % /100 gr/10 l vode Sredstvu je ukinuta registracija 01.01.2020, prodaja zaliha do 01.07.2020 i primjena do 01.07.2021.

 

Na voćkama prezimljavaju štitaste uši, jaja lisnih ušiju te jaja crvenog pauka – za suzbijanje se preporučuje bakrenom pripravku dodati mineralna  ulja – Bijelo ulje ( 3 – 4 % u mirovanju vegetacije sve do bubrenja pupova) , Mineralno svijetlo ulje (3 – 4 % u mirovanju vegetacije sve do bubrenja pupova) ,Promanal neu (1 %)  , Ovipron Top (25 – 30 l/ha uz utrošak 1000 – 1500 l vode /ha), Ovitex ( 20 l /ha uz 1000 – 1300 l vode/ha)  , Estiuoil (0,75 – 1 % uz 500 – 1500 l vode/ha prije otvaranja cvjetnih pupova) , Insectoil key (0,75 – 1 % uz 500 – 1500 l vode/ha prije otvaranja cvjetnih pupova) , Laincoil (0,75 – 1 % uz 500 – 1500 l vode/ha prije otvaranja cvjetnih pupova) , a moguće je koristiti gotovu kombinaciju bakra i mineralnog ulja – Modro ulje (2 – 3 % ) , Red fox  (25 – 30 l/ha u prvom tretiranju i 12,5 – 15 l/ha u drugom tretiranju.

Tretiranje navedenim pripravcima potrebno je sprovesti za mirnog vremena bez padalina i vjetra pri temperaturama iznad 5 °C

Tretiranje bakrenim pripravcima moguće je samo do faze nabubrenih pupova i netom prije kiše. Kada se pupovi otvore, primjena bakrenih pripravaka bi mogla izazvati fitotoksičnost.

Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti isključivo prema uputama  proizvođača i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja nužno je zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Svaku uporabu sredstava za zaštitu bilja potrebno je unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis