Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

U tijeku su pripreme za sjetvu uljane repice, a za vikend meteorolozi najavljuju mogućnost pojave oborina i pad temperature tako da će uslijediti sjetva ove kulture. Jedna od prvih mjera je zaštita od korova. Herbicida koji su registrirani za ovu namjenu navedeni su u tablici 1.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

 Doza  l,kg/ha     

 Vrijeme primjene

Dimetaklor Teridox 500 EC jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 2-4 listova repice
Napropamid Devrinol 45 FL jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2,5 Unošenje u tlo prije sjetve
 

Klomazon

 

 

Reactor 360 CS

Clomate

Clematis

 

Kalif 480 EC

jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

 

jednogodišnji širokolisni

0,33

 

 

 

0,15-0,2

 

 

Pre –em

Klomazon

Metazaklor

 

Kalif Mega

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

3

 

Pre- em

Klomazon

Dimetaklor

 

Brasan 540 E

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2 Pre –em
Propizamid Kerb 50 EW jednogodišnji travni 1

 

Nakon nicanja u fazi 4 lista
Metazaklor Butisan S

 

Sultan 50 SC

Jed,travni i širokolisni

Jednogodišnji travni

2

 

1,5-2

 

Pre-em

 

Petoksamid

 

Koban 600

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 4 listova repice
 

S-metolaklor

 

Dual gold 960 EC

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

1,25-1,4

 

Pre -em

Imazamoks

Metazaklor

 

Cleranda*

Jedenog i višeg travni i širokolisni korovi 2 nakon nicanja kulture (post-em), od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja osam listova

*Samo za IMI hibridi ozime uljane repice tolerantni na imazamoks.

Od ove godine na tržištu mogu se nabaviti hibridi i sorte koje su tretirane insekticidom LUMIPOSA. Sjeme tretirano ovim pripravkom djeluje na sve najvažnije jesenske štetnike na uljanoj repici: crvenoglavi repičin buhač, kupusna muha, kupusni buhač i repičina osa listarica. Proizvođači koji će koristiti ne tretirano sjeme odmah nakon nicanja trebaju vršiti pregled na prisutnost buhača koji u ranim fazama razvoja može prouzročiti veće štete, a kasnije tijekom vegetacije pratiti i pojavu ostalih jesenskih štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr