Obavijest vinogradarima

U fenofazi omekšavanja boba i pojave šare provesti preventivnu zaštitu zone grozda protiv sive plijesni (Botrytis cinerea). Preporučamo primjenu pripravaka na osnovi osnovi fludioksonila, fenheksamida ili fluopirama. Voditi računa o karenci i dozvoljenom broju tretiranja korištenih priparavaka na istoj parceli!!!

U tablici pregled registriranih pripravaka protiv sive plijesni na vinovoj lozi (Izvor FIS na dan 20.08.2019.).

 

AKTIVNA TVAR

 

TRGOVAČKI NAZIV

NAČIN DJELOVANJA  

KARENCA

MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
ciprodinil i fludioksonil  

SWITCH 62,5WG

  21 2
fludioksonil GEOXE kontaktno 21 2
pirimetanil PYRUS 400 SC inhibitorno 28 2
pirimetanil SCALA kontaktno, translaminarno 21 1
fenheksamid TELDOR SC 500 kontaktno 21 2
boskalid CANTUS   28 2
fluopiram LUNA PRIVILEGE sistemično 21 2

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis