Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U proteklom tjednu bilo je obilnih padalina s jakim vjetrom što je pogodovalo razvoju truleži koštičavog voća koje je u fazi dozrijevanja.  Potrebno je provesti zaštitu nasada  i pritom obratiti pozornost na karencu odabranog preparata. Zaštitu nikako ne provoditi na sortama koje se beru.

Dozvoljeni fungicidi na breskvi protiv truleži plodova i pepelnice su: Luna experience, Indar 5 EW (k- 3 dana) , Systane 20 EW i i Nativo 75 WG (k- 7 dana). Za suzbijanje truleži plodova registrirani su Signum DF, Chorus 50 WG, Swich 62,5 i Teldor. Na nektarinama  su dozvoljeni Nativo 75 WG, Systane 20 EW, Signum DF, Swich 62,5 i Chorus 50 WG.

Pregledom feromonskih trapova ustanovljena je prisutnost breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breksvinog moljca (Anarsia lineatella). Za suzbijanje breskvinog savijača  treba izabrati preparate kraće karence:

Avaunt (K- 7 i Nativo 75 WG dana), Affirm (K-7 dana), Delegate 250 WG (K-7 dana) i Runner SC (K-7 dana).

U voćnjacima je ustanovljen let i odlaganje jaja druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana). Za suzbijanje se preporučaju preparati kreće karence : Delegate 250 WG i Affirm opti (karenca 7 dana).

Protiv truleži plodova šljiva dozvolu imaju: Chorus 50 WG, Nativo 75 WG Swich 62,5 (karenca 7 dana) te Indar 5 EW i Teldor (karenca 3 dana).

Pregledom voćnjaka ustanovljena je prisutnost kozičavosti lista višnje i trešnje  (Blumeriella japii) te je u nekim voćnjacima nastao potpuni gubitak lista. Preporuka je učiniti još jednu zaštitu. U tu svrhu se nakon bebe mogu upotrijebiti pripravci Dithane M-45 , Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45 i Chromodin S-65.

Prilikom zaštite voća u fazi dozrijevanja vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarsvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis