Obavijest proizvođačima kupusa

Obilaskom terena i pregledom feromona utvrđuje se visoka populacija leptira kupusnog moljca, a vidljive su na biljkama gusjenice (male zelene gusjenice sužene na oba kraja), njihove štete u obliku grizotina, te kukuljice na listovima, jer se generacije ovog štetnika preklapaju, pa su prisutni svi razvojni stadiji. U manjem broju pronalaze se kupusne stjenice (insekti spljoštenog tijela sa crveno crnim šarama), te gusjenice kupusne sovice (sivo smeđe gusjenice). Porastom temperature očekuje se jača pojava kupusnih buhača. Populacija odraslih oblika kupusne muhe je niska, te se očekuje napad treće generacije početkom kolovoza. Na kasnim sortama kupusa ova muha odlaže jaja na već formirane glavice kupusa, pa se štete ogledaju u ubušivanju ličinki (bijele ličinke bez vidljive glave i nogu) u glave kupusa.

Preporučuje se u usjeve postaviti žute ljepljive ploče. Na pločama se hvataju odrasli oblici kupusnog moljca (mali leptirići sa svjetlom prugom na krilima), kupusnih buhača, kupusne muhe, pa se prema ulovima na ploče može procijeniti i pojava njihovih ličinki na biljkama. Na temelju pregleda biljaka i prema jačini napada odlučiti o suzbijanju.

Za suzbijanje štetnika na kupusu u RH registrirani su insekticidi:

ALVERDE (metaflumizon) – kupusna sovica, kupusar, kupusni moljac; 1l/ha; K-3 dana

AFFIRM (emamektin benzoat) – kupusni moljac;1,5kg/ha; K-3 dana

ROGOR 40 (dimetoat) – lisne uši, kupusni buhači, gusjenice; 0,6 l/ha; K- 14 dana

CHROMOGOR, CALINOGOR (dimetoat) – lisne uši, kupusna muha; 0,6 l/ha; K- 14 dana

PERFEKTHION (dimetoat) – lisne uši, kupusna muha, trips; 0,6 l/ha; K- 14 dana

DIREKT (alfa-cipermetrin) – kupusni moljac; 0,08-0,12 l/ha; K- 28 dana

FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin) – kupusni moljac, lisne uši, sovice, kupusni buhači, mali i veliki kupusar;150 ml/ha; K- 14 dana

DECIS 2,5 EC, (deltametrin) – kupusni moljac, kupusna sovica, lisne uši, kupusni buhači, mali i veliki kupusar, trips; 0,3-0,5 l/ha K- 14 dana

DECIS 100 EC (deltametrin) – kupusni moljac, kupusna sovica, lisne uši, veliki kupusar; 0,075-0,125 l/ha K- 7 dana

SCATTO, ROTOR SUPER (deltametrin) – kupusni moljac, kupusna sovica, lisne uši, veliki kupusar; 0,5 l/ha K- 7 dana

SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat)- kupusni bijelac, kupusni moljac 0,15-0,2 l/ha; K- 7 dana

CYTHRIN MAX (cipermetrin) – kupusni buhači, kupusni moljac, sovice, kupusar, trips; 100 ml/ha; K-3 dana

AVAUNT EC (indoksakarb)- mali i veliki kupusar, kupusna sovica; 170 ml/ha; K- 3 dana

LASER (spinosad)- kupusna sovica, leptiri, 0,3-0,4 l/ha; K- 3 dana

KARATE ZEON (lambda-cihalotrin)-kupusna i povrtna sovica, kupusni bijelac, sisajući insekti; 200 ml/ha; K-21 dan

 

Crna trulež provodnih snopova (Xanthomonas campestris p.v. campestris) je bakterioza čijem širenju pogoduju vrući i vlažni ljetni mjeseci s učestalim oborinama i oštećivanjima biljaka kultivacijom.

Simptomi bolesti pojavljuju se na listovima u obliku trokutastih klorotičnih zona koje počinju od ruba lista. Bakterija izlučuje toksine koje izazivaju žućenje i nekrozu tkiva. Unutar dijela lista na kojem je vidljivo žućenje, ističu se gotovo crne žile. To je dobro vidljivo na poprečnom presjeku žile. Zbog napada bakterije, biljka slabije raste, kržljavi, a može se cijela osušiti. Na presjeku kocena vide se promjene u boji provodnih snopova.

Parazit se održava u tlu gdje može biti vitalan 2-3 godine. Bolest se može prenositi zaraženim sjemenom. Samonikle biljke iz porodice krstašica mogu biti izvor zaraze. Bakterija ulazi u biljku domaćina kroz prirodne otvore ili kroz oštećenja. Bolest mogu prenositi lisne uš i puževi.

Zaštita se provodi preventivno prije najavljenih oborina primjenom pripravka NEORAM WG (bakarni oksiklorid) u 0,25-0,35% koncentraciji. Koristi se i kao preventivna zaštita od hrđe, prstenaste pjegavosti i vlažne truleži. Karenca je 20 dana.

Za zaštitu od koncentrične i prstenaste pjegavosti, suhe truleži, pepelnice kupusa registrirani su i fungicidi:

DIFCOR (difenkonazol), K- 21 dan;

NATIVO 75 WG (trifloksistrobin+difenkonazol) K-21 dan;

SCORE 250 EC (difenkonazol) K-21 dan, SIGNUM (piraklostrobin+boskalid), K-21 dan, ORTIVA TOP (difenkonazol+azoksistrobin) K-21 dan;

ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC  (azoksisitrobin) K-14 dana

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail:Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Pripremi za ispis