Obavijest poljoprivrednim proizvođačima oraha

Na terenu kod obilaska oraha i dalje primjećujemo jače napade sive pjegavosti ili antraknoze lista (Gnomonia leptostyla) te bakterijoza ( Xsantomonas juglandis). Dozvoljene pripravke za suzbijanje ovih bolesti možete naći u preporuci od 30.05.2019.

 

Praćenjem leta orahove muhe (Rhagoletis completa) na žutim ljepljivim pločama, utvrđen je početak leta ovog štetnika. Ženke odlažu jaja u zelenu lupinu desetak dana nakon početka leta. Štete čine ličinke na zelenom dijelu lupine gdje se hrane te ona  pocrni i zalijepi se za ljusku orah

Najveća brojnost ovog štetnika je od kraja srpnja pa do početka rujna. Brojnost ovisi o vlazi i temperaturi zraka.

Od mjera suzbijanja moguće je postavljanje većeg broja žutih ljepljivih ploča na stabla oraha kako bi se smanjila brojnost ovog štetnika , a kemijska tretiranja potrebno je provoditi u razmacima najdulje od dva tjedna do konca kolovoza. Koristiti pripravke koji imaju dozvolu za tu namjenu : Calypso 480 SC ili Imidan 50 WG.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći gusjenice savijača, a one izazivaju crvljivost ploda. Na orahu štete čine  orahov savijač (Cydia amplana) i jabučni savijač

(Cydia pomonella ). Sredinom ljeta odlažu jaja na plodove , a štete čine gusjenice ubušujući se u plod , čineći ga „ crvljivim“

Na orahu možemo pronaći veliku i malu orahovu lisnu uš ( Callaphis juglanis,Chromaphis juglandicola) , no dosadašnjim praćenjem nije utvrđena izrazito jaka populacija ovih štetnika.

U tablici 1 navedeni su insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na orahu

Tablica 1.

Akrivna tvar Naziv pripravka Štetnik
Tiakloprid Calypso 480 SC Orahova muha
Fosmet Imidan 50 WG  Orahova muha   i  jabučni savijač
Klorantraniliprol Coragen 20 SC Jabučni savijač
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

 

Jabučni i kestenov savijač, lisne uši

Lambda-cihalotrin Kaiso * Lisne uši
Granulovirus Carpovirusine EVO 2 Jabučni savijač
Spinosad Laser Jabučni savijač
Piretrin* Asset Lisne uši, medeči cvrčak, stjenice

Posljednja tri imaju dozvolu u ekološkoj zaštiti.

*Krajnji rok za primjenu zaliha        11.4.2020

 

Istraživanja provedena u Međimurskoj županiji pokazuje da primjenom kombinacije  Buminala (biljni proteinski mamac ) i pripravaka Calypso, Laser ili Imidan tretiranjem samo dijela krošnje, daju dobre rezultate. Istraživanja su provedena samo na stablima više krošnje na okućnicama.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr