Obavijest poljoprivrednicima

Preporučamo svim poljoprivrednim proizvođačima čiji su nasadi bili pogođeni tučom da naprave zaštitu nasada kako ne bi došlo do razvoja bolesti na biljkama. Naime tamo gdje je pala tuča, na biljci je napravila rane koje su sada postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

U vinogradima stradalima od tuče preporučamo pripravke a bazi folpeta:  Folpan 80 WDG,  Futura 50 WP, Shavit F za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) te tim preparatima dodajte i neke koji suzbijaju pepelnicu vinove loze (Erysiphe necator) poput  Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Collis, Postalon 90 SC, Luna Experience SC, Fond 12 E  i dr. 

U nasadima jezgričavog voća  stradalog  od tuče preporučamo primjenu pripravaka na osnovi kaptana: Captan 80 WDG,  Merpan 80 WDG ili Kastor.

Svim poljoprivrednicima preporuča se da koriste i neke od fizioloških biostimulatora kao Drin, Megafol, AminoVital  i  sl. Kod izbora sredstava za zaštitu obavezno vodite računa o miješanju ponajviše ako ćete koristiti sredstva na osnovi bakra.

Preporuča se da preparate primijenite u roku od 24 sata od nastale štete. Radi što boljeg oporavka biljaka preporuča se da se primjena biostimulatora  ponovi kroz 5-7 dana.

Biostimulatore se ne preporučuje miješati sa sredstvima za zaštitu bilja.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andreja.Vukalovic.Pofuk@mps.hr

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

Zrinka.Veceric@mps.hr

Pripremi za ispis