Obavijest maslinarima!

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima bilježi se let  1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)  slabog intenziteta.

Pregledom uzoraka plodova maslina, sa različitih područja županije nisu pronađeni aktivni ubodi (jaja i žive ličinke).

Obzirom da odrasle ženke svojim ubodom prenose gljivicu Sphaeropsis dalmatica  uzročnika patule a vremenske prilike posljednjih dana pogoduju razvoju ove gljivice preporuča se primjena metode zatrovanih mamaka.

Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod.

Za ovu namjenu moguće je koristiti pripravak SUCCESS BAIT (spinosad+atraktant). Mamke primjeniti prema priloženoj uputi te voditi računa da mamci imaju najbolji učinak ako se upotrebljavaju na širem području.

Također se može koristi kombinacija atraktanta Buminala i insekticida na osnovi dimetoata. Mamak se pripravlja na način da se u 10 litara vode stavi 60 ml Buminala i 10-15 ml jednog od insekticida. Pripremljenim škropivom  tretira se jedna grana na maslini uz utrošak 1-2 dcl škropiva ili se pripremljenim mamkom pune boce sa otvorima.

Mamke je potrebno obnavljati , ponavljati tretiranje svakih 10-12 dana.

Pripravak  SUCCESS BAIT mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.kozaric-silov@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis