Obavijest voćarima

Proizvođačima jabuka savjetujemo da zaštite svoje nasade prije najavljene kiše. Prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

Vremenske prilike pogoduju širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 ECSercadisCrystal te pripravci na bazi strobilurina.

I dalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača, te predlažemo primjenu insekticida: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Voćarima savjetujemo redovite preglede nasada jabuka na prisutnost crvenog voćnog pauka, jer zbog porasta temperature zraka možemo očekivati velike populacije ovog štetnika.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis