Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta a uvijeti za razvoj bolesti i dalje su izrazito povoljni.

Zaštitu vinove loze i dalje provodit u razmacima ne dužim od 10 dana a kod izbora pripravaka voditi računa da se pripravci mijenjaju , odnosno koriste pripravci iz različitih skupina.

Za zaštitu od peronospore (Plasmopara viticola) koristiti jedan od pripravaka:  Equation Pro, Electis WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Mikal Premuim F, Delan pro, ili kombinirani Shavit, Universalis, Forum Star .

Ukoliko izabrani pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice (Uncinula necator)  može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Luna experience, Vivando, Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Topas 100 EC , Crystal i drugi.

Protiv  sive plijesni (Botrytis cinerea) može se dodati jedan od pripravaka:

Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

Pripremi za ispis