Obavijest proizvođačima krumpira

U nasadima krumpira sađenim u kasnijim terminima treba pripaziti na pojavu Koncentrične pjegavosti lista (Alternaria solani) te po potrebi primijeniti jedan od registriranih pripravaka: Acrobat MZ WG, Ortiva, Difcor, i dr, a pri tomu paziti na karence.

Za Plamenjaču krumpira (Phytophthora infestans)  primijeniti pripravke koji su registrirani za krumpire: Neoram WG, Champion WG 50, Bordoška juha 20 WP Manica, Galben C, Curzate B WG, Dithane DG neotec, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Ranman Top, Profilux,  Acrobat MZ WG, Equation pro, Galben M, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M i dr. Pripravak izabrati sukladno planiranom terminu vađenja krumpira.

Po potrebi primijeniti i jedan od pripravaka protiv Krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata): Laser, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Match 050 EC, Karate zeon i dr., pri čemu treba poštivati karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstava za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza) Ministarstva poljoprivrede na web adresi:

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Pripremi za ispis