Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada! Nastavno na obavijest maslinarima od 11.06.2019. godine preporučamo da se u toku slijedećeg tjedna obave potrebna tretiranja. Zaštitu usmjerenu suzbijanju m.moljca za nasade područja Raba i Malog Lošinja preporučamo obaviti krajem ovog vikenda i početkom slijedećeg tjedna. Za područje Cresa i Krka od sredine slijedećeg tjedna i početkom slijedećeg vikenda. Ovim tretiranjem suzbijamo m.moljca i m.svrdlaša. Zbog visokih dnevnih temperatura tretiranja obaviti pred večer. Zatravljene nasade prije tretiranja pokositi. Ulovi m.moljca (Prays oleae) na kontrolnim punktovima vidljivi u tablici niže. Vidljivi plodići 1-4 mm, najčešće 2-3 mm s tendencijom brzog porasta. Ženka maslininog moljca preferira odlagati jaja na plodiće veličine od 4-5 mm.

Također obratiti pažnju na izlazak ličinki štitastih uši. Metodom otresanja preporučamo ustanoviti prisutnost pipa u krošnji. Za zaštitu od pipa postaviti na debla lovne trake.

Prisutnost štetnika masline na kontrolnim punktovima:

LOKALITET tjedni ulov m.moljac/delta trap/Csal♀m♂n metoda otresanja/

m. svrdlaš

metoda otresanja/

pipe

Mali Lošinj 51 + +
Mali Lošinj-aerodrom 3 + +
Rab-Supetarska Draga 101
Rab-Kampor 61
Cres-Sveti Šimun 139 + +
Cres-Gracišće 199 + +
Cres-Piskel 94 +
Cres-Stari Zadar 119 +
Krk-Dunat 158 + +
Krk-Porat 85 +
Krk-Sveti Juraj 105 + +

Podložak s ulovom m.moljca 12.06. Cres (foto K. Karlić)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Metoda otresanja m.svrdlaš (12.06.) Cres (foto K. Karlić)

Desetak dana nakon obavljenog tretiranja REDOVITO-MINIMALNO JEDNOM TJEDNO nastaviti pregledati  nasade vizualnim pregledima i metodom otresanja na bijelu podlogu nastaviti radi procjene potrebe dodatnog tretiranja protiv (Caenorhinus/Rhynchites cribripennis). Intenzitet pojave svrdlaša može biti različit i jako varirati ovisno o lokalitetu, ovisno o okolini, ovisno o redovitosti provođenja mjera zaštite posebice u prethodnim vegetacijskim sezonama.

Dopuštene mjere zaštite potrebno je provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!!!

U konvencionalnim maslinicima preporučamo primjenu pripravaka na osnovi dimetoata, deltametrina ili fosmeta.

Pripravci na osnovi BT i piretrina dozvoljeni su za primjenu u maslinicima prijavljenih u IAKS mjere ruralnog razvoja; M 11.1. plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode, M 11.2. plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda, kao i M 10.1.8.  održavanje ekstenzivnih maslinika.

U obavijesti maslinarima od 11.06.2019.godine u tablici pregled registriranih pripravaka.

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl. inž. agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr