Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

U tijeku je presađivanje kasnog kupusa, karfiola i brokule. Suzbijanje korova jedna je od važnijih tehnoloških mjera.Za suzbijanje korova dozvolu imaju slijedeći herbicidi: Obavezno pročitati upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene i mogućih ograničenja.

Metazaklor: Butisan S (jednogodišnji širokolisni i travni korovi)

Napropamid: Devrinol 45 FL(jednogodišnji širokolisni i travni korovi)

Pendimetalin: Stomp aqua, Sharpen 330 EC,Pendigan 330 EC*, Pendus 330 EC*,

Stomp 330 EC* (jednogodišnji širokolisni i travni korovi)

Metazaklor: Butisan S, Sultan 50 SC (jednogodišnji širokolisni i travni korovi)

Piridat: Lentagran 45 WP (jednogodišnji širokolisni)

Klopiralid: Lontrel 72 (jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi)

Cikloksidim: Focus ultra (jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi)

*Krajnji rok za primjenu zaliha           1.3.2020.

Obavezno se pridržavati upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene, dozvole za pojedinu kulturu iz skupine kupusnjača kao i dozacije.

Visoke temperature pogoduju razvoju štetnika, a jedan od najvećih problema na tek presađenom kupusu je pojava kupusni buhača (Phyllotreta spp.) Populaciju ovih štetnika treba pratiti odmah po presađivanju i po potrebi vršiti tretiranja. Osim toga na terenu je kod već zasađenog kupusa primijećena pojava kupusnog štitastog moljca (Aleyrodes proletella) i kupusnog moljca (Plutella xylostella).Tijekom vegetacije potrebno je stalno praćenje tako da populacije gore navedeni štetnika štetnika kao i ostalih koji se javljaju na  kupusnjača (lisne uši, stjenice) te pratiti daljnje obavijesti zbog potrebe za tretiranjem.

Za suzbijanje kupusnih buhača mogu se primijeniti neki od slijedećih insekticida:

Decis 2,5 EC, Fastac 10 EC, Cythrin max, Decis 100, Rogor 40 i dr.

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris),plamenjača kupusa(Peronospora parasitica),prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam) i dr.

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristiti neki od slijedećih pripravaka: Bordoška juha caffaro, Rame caffaro ,Ortiva, Ortiva top, Difcor, Score,Topsin 500 ,Signum i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić, dipl. ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis