Obavijest proizvođačima graha

Većina usjeva graha je žućkaste boje zbog suviška vlage u tlu koje je posljedica izuzetno velikih količina oborina tijekom svibnja i početkom lipnja. Nagli porast temperatura polučio je i pojavu paleži na listovima .Budući da se ne radi o patološkim uzročnicima nego nepovoljnim vremenskim prilikama na takovim usjevima preporuka je primjena biostimulatora:  Amino Vital, Bioplex, Amalgerol,Trainer, Fitofert LMW, Drin, Polyamin.

Od bolesti koje se mogu javiti tijekom vegetacije  na grahu  i mahunama su problem mogu stvarati bakterijske pjegavosti (Pseudomonas syringae p.v. phaseolica, Xanthomonas campestris p.v. phaseol) vlažne pjege na listovima i plodovima. Na tim pjegama se za vrijeme vlažnog vremena javlja eksudat bakterija.

Smeđa pjegavost graha ili antraknoza (Colletotrichum lindemuthianuim), tamnosmeđe ovalne pjege na svim nadzemnim dijelovima biljke, boleti pogoduje također vlažnije vrijeme.

Hrđe (Uromyces appendiculatus), smeđi jastučići na naličju lista.

Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) se javlja u vlažnijim godinama i kod gušćeg sklopa , a prepoznaje se kao bijeli micelij na donjim dijelovima biljke.Unutar napadnutog dijela mogu se naći crna plodna tijela ( sklerociji).

Česti uzročnici sušenja i žučenja biljke mogu biti i su fuzarijska venuća (Fusarium solani) te nekroza korjenova vrata (Rhizoctonia solani), za njihovo suzbijanje nema registriranih  fungicida , jedina preventiva je pridržavanje plodoreda.

U tablici 2 . navedeni su fungicidi koji imaju za suzbijanje graha.

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv preparata Namjena Doza
Bakreni hidroksid Champion

 

Champion WG 50

Bakterijska pjegavost  

0,5 %

 

 

Bakreni oksiklorid

 

 

Neoram WG

 

Antraknoze

Hrđe

Palež

Bakterioze

0,15-0,2 %

Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi rasta plodova

Pirimetanil Pyrus 400 SC Siva plijesan 1,5 l/ha
Piraklostrobin

Boksalid

 

Signum

Siva plijesan, hrđa  

1 kg/ha

Ciprodinil

Fludioksonil

Switch 62,5 WG Bijela trulež

Siva plijesan

 

60-100g/100l vode

 

Azoksistrobin

 

Tazer

Ortiva

Zakeo 250 SC

Zaftra  AZT 250 SC

Antraknoze

Hrđe

Palež

 

 

1 l/ha

Od štetnika na grahu i mahunama najčešće se javljaju lisne uši (Aphididae )  rijeđe pipe, no u posljednjih nekoliko godina kada vladaju visoke temperature  imamo često  pojavu grinja za čije suzbijanje nema registriranih pripravaka na grahu. Kod  proizvodnje graha,  grahov žižak (Acanthoscelides obtectus) predstavlja problem kod skladištenja , a u polju je tretiranje  rijetko potrebno vršiti (kritična brojka 5 jaja po mahuni ,nema ni registriranih sredstava).

Zaštita insekticidima je potrebna tek nakon obavljenog pregleda i utvrđene veće pojava štetnika.

U tablici 1. su navedena sredstva koja imaju dozvolu u RH za suzbijanje nekih štetnika na grahu, grahu na otvorenom ,grah mahunar ,ovisno o dozvoli.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata Namjena Doza
 

 

Alfa-cipermetrin

 

 

Fastac EC

Lisne uši

Štitasti moljci

Sovice

Prugasta pipa

 

 

 

125-300ml/ha

Lambda-cihalotrin Kaiso*

 

 

Cyclone

Karate zeon

Lisne uši

 

Prugasta pipa

Lisne uši

Insekti koji grizu

0,15-0,30 l/ha

 

 

0,1-0,15 l/ha

 

 

 

 

Deltametrin

 

 

 

Decis 100 EC

 

Rotor Super

 

Decis 2,5 EC

 

 

Rotor super

Lisne uši

Kukuruzna sovica

 

Lisne uši

Duhanov trips

Kukuruzni moljac

Prugaste pipe

L usi ,sovice

 

0,075-0,125 l/ha

 

300-500ml/ha

 

 

 

0,3-0,5L/ha

 

 

 

Tiakloprid Calypso SC480 Lisne uši Ovisno o visini biljke
Pirimikarb Pirimor Lisne uši 40-60g/100l
Emamektin benzoat Affirm sovice 1,5kg/ha

*Krajnji rok za primjenu zaliha           11.4.2020.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis