Obavijest proizvođačima tikvica na otvorenom i u zaštićenom prostoru (ZP)

Tikvice su u intenzivnom porastu i cvatu. Vlažno i sparno vrijeme pogoduje razvoju biljnih bolesti na tikvicama . Potrebno je provesti zaštitu proziv najvažnijih gljivični bolesti plamenjača tikvice (Pseudoperonospora cubensis)  i pepelnice tikvice (Erysiphe Cichoracearum) , te sive plijesni ( Botrytis cinerea). Vrlo je važno poštivati karencu fungicida obzirom da je berba počela ili je vrlo blizu. Uvjeti za razvoj plamenjače tikvica su raspon temperature od 20 -25 0 C i relativne vlage zraka do 90 %, simptomi napada gljivice su žute pjege na licu mlađih listova.

Registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače na tikvicama u uzgoju na otvorenom  ; Infinito, Neoram WG, Dithane DG neotec, Equation pro, Ranman 400 SC, Proplant, Quadris.

Fungicidi za suzbijanje plamenjače na tikvicama u ZP: Infinito, Orvego, Cuprablau Z 35 WG,

Uvjeti za razvoj pepelnice su suho i vlažno vrijeme ( visoka vlaga zraka i temperature od 25-280 C), simptomi napada gljivice su pepeljasta prevlaka na licu listova , peteljci cvjetova. Registrirani fungicidi protiv pepelnice u uzgoju tikvica na otvorenom: Quadris, Ortiva, Stroby WG, Crystal, Karathane gold 350 EC, Nativo 75 WG, Microthiol special.

Fungicidi za suzbijanje pepelnice na tikvicama u ZP: Reflect, Stroby WG.

Fungicidi za suzbijanje siva plijesan u uzgoju tikvica na otvorenom ; Teldor SC 500 ( K 3 dana), Switch 62,5 WG;  fungicidi za suzbijanje sive plijesni na tikvicama u ZP; Scala.

Insekticidi dozvoljeni u tikvicama na otvorenom uzgoju protiv najvažnijih štetnika ( lisne uši, grinje, stjenice, sovice ): Decis 2,5 EC, Rotor super, Calypso SC 480, Kraft 18 EC, Teppeki 500 WG, Decis 100 EC, Scatto.

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje najvažnijih štetnika na tikvicama u ZP ; Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Vydatte 10 L, Affirm, Mospilan 20 SG.

Voditi računa o karenci korištenog sredstva i oprašivačima !

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).                                                   

                                                                               Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr