Obavijest za voćare

Izrazito kišno razdoblje pogoduje razvoju bolesti na jezgričavom i koštičavom voću. Preporučujemo ponoviti zaštitu u nasadima jezgričavog voća od bolesti čađavosti lista (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) primjenjujući kombinaciju sistemičnog i preventivnog pripravka: Indar 5EW, Pyrus 400, Scala, Faban, Score 250EC uz dodatak preventivnog ili kontaktnog pripravka: Dithane M45, Dithane DG neotec, Polyram DF, Ziram 76WG, Folpan 80WDG, Captan 80 WG i dr.

Za suzbijanje pepelnice u jabukama gore navedenim pripravcima dodati  pripravke na osnovu sumpora.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) koristiti jedan od: Coragen 20SC, Runner 240SC, Insegar 25 WP, Calypso SC480, Imidan 50WG, Mospilan 20SP.

Za suzbijanje minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella) koristiti jedan od insekticida: Coragen 20SC, Runner 240SC, Calypso SC480, Mospilan 20 SP.

U nasadima koštičavog voća ponoviti zaštitu od bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophyla), narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) koristeći se jednim od pripravaka preporučenih u preporuci od 10.05.2019.

Za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrana) primijeniti jedan od insekticida: Coragen 20SC, Insegar 25 WP, Affirm opti, Decis 100 i dr.

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia  molesta) koristiti jedan od: Runner 240SC, Avaunt EC, Imidan 50 WG, Affirm.

U nasadima kupina za suzbijanje uzročnika sušenja izdanaka (Dydimella applanata), plamenjače (Peronospora sparsa) i pjegavosti lista (Mycosphaerella rubi) primijeniti Ridomil Gold  MZ Pepite.

Sve pripravke koristiti prema preporuci proizvođača i sukladno FIS-u. Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić, dipl.ing.

E-mail Mara-Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis