Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U koštičavom voću potrebno je provesti zaštitu od  infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista ( Blumeriella jaapii).

Na svom koštičavom voću osim višnje za suzbijanje šupljikavosti lista registrirani su pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor).

Na  trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG.

Na  višnji i marelici registriran je  Merpan 80 WDG.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista na višnji mogu se koristiti Chromodin S-65, Topsin M 500 SC i Luna Expirience, a na trešnji Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

Odmah nakon postavljanja feromonskih mamaka u voćnjake bilježimo veliku brojnost leptira prve generacije breskvinog savijača (Cydia molesta). U mladim nasadima njegove gusjenice mogu napraviti veliku štetu jer se ubušuju u vrhove mladih izdanaka pa je u mladim nasadima breskve i nektarine stoga potrebno provesti suzbijanje.

Za suzbijanje su registrirani insekticidi Runner 240 SC, Affirm, Affirm opti, Avaunt EC, Imidan 50 WG,Insegar 25 WG,  Coragen 20 SC  i Delegate 250 WG.

Prije primjene insekticida obavezno treba pokositi cvatuće korove u voćnjaku, kako ne bi privlačili pčele.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s FIS bazom.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis