Predsjetvena priprema tla i sjetva kukuruza

Nastavlja se razdoblje razmjerno toplog vremena, bez oborina, te je potrebno čim prije započeti sa zatvaranjem zimske brazde i pripremom tla za sjetvu kukuruza. Prva operacija s kojom se kreće je dopunska obrada ili predsjetvena priprema tla.

Dopunska obrada

Slika 2. Zatvaranje zimske brazde

Dopunska obrada tla započinje kad nam to vremenski uvjeti u proljeće dozvole. Cilj je što prije zatvoriti zimsku brazdu da bi se sačuvala akumulirana zimska vlaga. Ranim zatvaranjem zimske brazde osigurava se jednolično sušenje i zagrijavanje sjetvenog sloja. Ova radna operacija se izvodi teškim drljačama ili tanjuračama. Tako zatvorena zimska brazda ostaje u pravilu do vremena pripreme tla za sjetvu.

Priprema tla za sjetvu

Slika 3. Predsjetvena priprema tla

Tlo se za sjetvu priprema sjetvospremačem neposredno prije sjetve. Dubina rada stroja za predsjetvenu pripremu podešava se ovisno o stanju i vlažnosti tla vodeći računa o očuvanju pozitivnih efekata izmrzavanja. Kod oruđa za pripremu tla za sjetvu kukuruza bitno je pravilno podesiti priključni stroj. Cilj ove operacije je dobivanja željene dubine sjetvene posteljice i strukture tla za sjetvu. Za kukuruz vrijedi pravilo da sjeme mora imati tvrdu postelju, a meki pokrivač.

Izbor hibrida

Kod izbora hibrida kukuruza rukovodimo se namjenom korištenja:

  • proizvodnja za zrno na bazi 14 % vlage,
  • proizvodnja vlažnog zrna za siliranje (VVK) s vlagom 30-35 %,
  • proizvodnja zelene mase za siliranje cijele stabljike kukuruza s 32-40 % suhe tvari.

Uzimajući u obzir klimatske uvjete, na raspolaganju imamo dovoljan broj hibrida različitih selekcija domaćih oplemenjivačkih programa i introduciranih hibrida, kao i različitih vegetacijskih grupa za svaku od namjena. Kod odabira hibrida vodimo računa o njihovim najvažnijim svojstvima (rodnost, otpornost na lom stabljike i polijeganje, otpornost na bolesti).

Sjetva


Slika 4. Sjetva kukuruza

Slika 5. Sjetva kukuruza

Sjetva je najvažnija operacija u proizvodnji kukuruza. Njoj se uvijek mora posvetiti posebna pažnja, jer u sjetvi učinjene pogreške ne daju se poslije ispraviti.

Rokovi sjetve

Osnovno je pravilo da se sa sjetvom krene kada se temperatura tla na dubini od 5 cm ustali na 10-12 ºC. U sjeverozapadnom dijelu Hrvatske to je od polovice do konca travnja, a istočnom dijelu Hrvatske od 10. do 20. travnja.

U slučaju da nastupi kišovito i hladno vrijeme u optimalnom agrotehničkom roku, sjetvu treba odgoditi i započeti kad se temperatura sjetvenog sloja podigne na 10-12 ºC.

Utjecaj temperature na brzinu nicanja kukuruza prikazan je u tablici 1.

Tablica 1.: Utjecaj temperature na brzinu nicanja kukuruza

Temperatura Vrijeme potrebno za nicanje
10,0-12,8 ºC 18-20 dana
15,6-18,3 ºC 8-10 dana
21,0 ºC 5-6 dana

 

Kukuruz jako reagira na temperaturna kolebanja, a posebno je osjetljiv ponikli usjev:

  • na 8-10 ºC – prestaje rast biljke,
  • na 5 ºC – usjev žuti i zaostaje u razvoju,
  • na -1,1 ºC – dolazi do propadanja nadzemnog dijela biljke,
  • u fazi tri lista kukuruz je relativno otporan na niske temperature i može podnijeti temperaturu od -2 do -3 ºC, uz oštećenje listova.

Pri odluci o početku sjetve možemo koristiti vremensku prognozu koju meteorolozi s velikom sigurnošću daju za nekoliko dana unaprijed.

Rana sjetva kukuruza ima niz prednosti. Njome se osigurava ranije klijanje i nicanje sjemena kukuruza, bolje korištenje zimske vlage, ranije metličanje, svilanje, cvatnja i oplodnja te se izbjegavaju velike vrućine i suh zrak u najosjetljivijim fazama razvoja biljaka. Kukuruz dozrijeva ranije i potpunije, a sve to utječe na povećanje količine i kakvoće priroda. Međutim, treba napomenuti kako rana sjetva nosi i određene rizike zbog mogućnosti pojave zakašnjelih mrazeva.

Dubina sjetve

Slika 6. Sjetva kukuruza

Dubina sjetve je značajna za ravnomjerno nicanje kukuruza i ovisi o više čimbenika:

  • tipu tla, vlazi tla i njegovoj pripremljenosti za sjetvu,
  • temperaturi tla na sjetvenoj dubini,
  • karakteristikama sjemena (klijavost, energija klijanja, apsolutna težina).

Dubina sjetve kukuruza ovisno o tipu tla prikazana je tablici 2.

Tablica 2. Preporuka za dubinu sjetve kukuruza ovisno o dubini tla:

Tip tla Dubina sjetve
– lakša tla 6-7 cm
– teža tla 5-6 cm

Pri ranoj sjetvi, kada su temperature tla niže, a sjetveni sloj se teže isušuje sjetva treba biti plića za 1-2 cm od preporučene dubine. Kod zakašnjele sjetve dubina sjetve treba se povećati za 2-3 cm kako bi sjeme bilo položeno u vlažni sloj tla.

Posebnu pozornost treba obratiti na brzinu kretanja sijačice u sjetvi kukuruza. Optimalna brzina kretanja je 6-8 km/h. Pri brzini iznad 8 km/h dolazi do neravnomjernog rasporeda zrna kukuruza u redu.

Sjetvu treba organizirati tako da počne i završi u optimalnim agrotehničkim rokovima.

Luka Jović, dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis