Raspolaganje pasivnim kapacitetom

Što je pasivni kapacitet?

Kapacitet ribarske flote predstavlja ukupni kapacitet plovila koja su upisana u Registar ribarske flote Republike Hrvatske izražen u tonaži (GT) i snazi porivnog stroja (kW), koji ne smije niti u jednom trenutku prijeći vrijednost maksimalne dopuštene granice kapaciteta ribarske flote RH ( 53.452 GT i 426.064 kW), sukladno odredbama Zajedničke ribarstvene politike.

Kapacitet flote može biti aktivni i pasivni. Aktivni kapacitet uključuje ukupni kapacitet plovila izražen u tonaži (GT) i snazi (kW) upisanih u važeće povlastice, dok pasivni kapacitet uključuje kapacitet izražen u tonaži (GT) i snazi (kW), a odnosi se na:

– razliku kapaciteta između plovila upisanih u povlasticu u slučaju zamjene plovila novim plovilom manje snage i/ili manje tonaže ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage ili

– kapacitet koji je prešao na raspolaganje državi, a predstavlja razliku između ukupnog kapaciteta ribarske flote iz stavka 1. ovoga članka i pasivnog kapaciteta koji je na raspolaganju vlasnicima plovila iz podstavka 1. ovoga stavka.

U okviru Registra ribarske flote Ministarstvo poljoprivrede vodi evidenciju o aktivnom i pasivnom kapacitetu ribarske flote.

Stupanjem na snagu Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/2017, od 30.06.2017. i NN 14/2019, od 07.02.2019.) omogućeno je vlasnicima plovila na koja je izdana povlastica za gospodarski ribolov, raspolaganje pasivnim kapacitetom  kroz period od najviše tri godine. Vlasnici plovila smiju ustupiti pasivni kapacitet kojim raspolažu drugim vlasnicima plovila i/ili ga mogu iskoristiti za plovila u svom vlasništvu na način da se pasivni kapacitet prenosi u cijelosti ili u najviše dva dijela.

Uvjeti i kriteriji za ustupanje/preuzimanje kapaciteta izraženog u GT i/ili kW propisani su člankom 7. Pravilnika o Registru flote Republike Hrvatske (NN 5/2019):

Kapacitet ribarskog plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru izražen u GT i kW može se povećati temeljem ustupanja pasivnog kapaciteta s jednog ili više ribolovnih plovila na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru. Povećanje kapaciteta plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru (okružujuće mreže plivarice, pridnene povlačne mreže koće i obalne mreže potegače) može se izvršiti isključivo ako se kapacitet ustupa s jednog ili više plovila na koje je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru za isti alat.

Povećanje kapaciteta ribarskog plovila vrši se temeljem ovjerene izjave o ustupanju/preuzimanju kapaciteta na način da vlasnik plovila kojem je ustupljen pasivni kapacitet u GT i/ili kW podnese zahtjev u nadležnoj Područnoj jedinici Uprave ribarstva za upis promjene podataka u povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru. Uz zahtjev se prilaže izjava o ustupanju/preuzimanju pasivnog kapaciteta ovjerena kod javnog bilježnika.

Pod pasivnim kapacitetom koji vlasnik ustupa smatra se kapacitet izražen u GT i kW i on se ustupa u najviše dva dijela. Npr. ako vlasnik raspolaže pasivnim kapacitetom izraženom u GT i kW, te ustupi GT u dva dijela, nema više mogućnost ustupanja kapaciteta izraženog u kW te on prelazi u državno vlasništvo. Također, vlasnik može ustupiti drugom vlasniku plovila jedan dio kapaciteta izraženog u GT i kW, a drugom vlasniku plovila drugi dio pasivnog kapaciteta izraženog u GT i kW. U slučaju kada vlasnik raspolaže samo pasivnim kapacitetom izraženom u GT ili samo u kW, on ga može ustupiti u dva dijela (npr. prvi dio može iskoristiti za svoje drugo plovilo, a drugi dio može ustupiti drugom vlasniku plovila na koje je izdana važeća povlastica).

Ukoliko je vlasnik ostvario pasivni kapacitet u dva odvojena vremenska razdoblja, pasivnim kapacitetima se raspolaže odvojeno.

Propisanim odredbama Zakona o morskom ribarstvu, omogućena je vlasnicima plovila zamjena dosadašnjeg porivnog stroja novim, veće snage izražene u (kW), odnosno zamjena manjeg plovila većim izraženim u GT, čime je ovlaštenicima povlastica pružena mogućnost obnove plovila, odnosno motora u propisanim okvirima sukladno odredbama Zajedničke ribarstvene polutike.

Valentina Andrić, mag. ing. morskog ribarstva

Pripremi za ispis