Fitoupisnik i biljna putovnica

Stoga je od velike važnosti da se kontrola zdravstvenog stanja bilja i biljnih proizvoda obavlja na samom mjestu proizvodnje.

Cilj je spriječiti unošenje organizama štetnih za bilje i biljne proizvode na teritorij RH i njihovo širenje, te omogućiti sigurniju biljnu proizvodnju i trgovinu zdravim biljem i biljnim proizvodima.

Nakon provjere zdravstvenog stanja bilja i biljnih proizvoda, ako zadovoljavaju svim propisanim uvjetima, izdaje se biljna putovnica. Biljna putovnica izdaje se za određeno bilje i biljne proizvode za koje je utvrđeno da su domaćini opasnih karantenskih bolesti. Biljna putovnica mora pratiti takvo bilje i biljne proizvode kod premještanja unutar i između država članica, čak i kada je trgovina ograničena samo na područje RH.

Fitoupisnik je računalna baza podataka koji uspostavlja i vodi nadležna uprava u Ministarstvu poljoprivrede.

Da bi posjednici bilja mogli izdati biljnu putovnicu moraju biti upisani u Fitoupisnik.

Upis u  Fitoupisnik je obavezan za sve one koji:

 1. Uvoze, proizvode, distribuiraju ili prodaju bilje i biljne proizvode navedene u Skupini I i I/1, bez obzira jesu li namijenjeni komercijalnim proizvođačima radi daljnjeg uzgoja ili premještanju do maloprodaje, odnosno prodaji krajnjim korisnicima,
 2. Uvoze, proizvode, distribuiraju ili prodaju bilje i biljne proizvode navedene u Skupini II i II/1, koji su namijenjeni komercijalnim proizvođačima radi daljnjeg uzgoja,
 3. Uvoze, proizvode, distribuiraju ili prodaju sjeme, lukovice i podanke navedene u skupini III, koji su namijenjeni komercijalnim proizvođačima radi daljnjeg uzgoja,
 4. Uvoze, pored bilja i biljnih proizvoda iz Skupine I-III i ono bilje i biljne proizvode iz skupine V,
 5. Uvoze, proizvode ili prodaju bilje i biljne proizvode namijenjene zaštićenim područjima iz Skupine IV,
 6. Proizvode, otkupljuju ili prikupljaju u skladištu s namjerom distribucije gomolje konzumnog krumpira i/ili plodove citrusa,
 7. Prerađuju konzumni krumpir  s namjerom prodaje gotovog proizvoda,
 8. Prerađuju drvo roda Platanus s korom ili bez nje,
 9. Distribuiraju ili prodaju bilje i biljne proizvode koje već prati biljna putovnica i za koje je potrebno izdati novu biljnu putovnicu, kada se pošiljka razdjeljuje u više pojedinačnih pošiljaka ili združuje s drugom pošiljkom u jednu.

Nisu obavezni upisati se u Fitoupisnik:

 1. Proizvođači koji pripadaju kategoriji malih proizvođača koji proizvode bilje i biljne proizvode iz Skupine I.-IV. na zemljištu čija površina ne prelazi 500 m2 ako se radi o zaštićenom prostoru, odnosno 1 500 m2 na otvorenom prostoru, pod uvjetom da je cjelokupna proizvodnja namijenjena vlastitim potrebama ili prodaji na lokalnom tržištu fizičkim osobama koje nisu komercijalni proizvođači.
 2. Skladištite, distribuirate ili prodajete na malo bilje i biljne proizvode koje već prati biljna putovnica i spremni su za prodaju krajnjem korisniku.

 

Upis u Fitoupisnik obavezan je za proizvođače sjemenskog krumpira, sadnog materijala citrusa, vinove loze, koštićavog voća, biljaka domaćina bakterijske paleži i biljaka domaćina venuća i sušenja hortikulturnih biljaka.

Svaki posjednik bilja i biljnih proizvoda mora imati osobu odgovornu za zdravstvenu zaštitu bilja i ispunjavati obaveze koje preuzima upisom u Fitoupisnik.

Posjednik ili odgovorna osoba za zdravstvenu zaštitu bilja obavezna je surađivati s nadležnom upravom i obavještavati je o svim promjenama u podacima koji se vode u Fitoupisniku, voditi plan posjeda u kojem se obavlja djelatnost, voditi evidenciju o vrsti bilja i biljnim proizvodima, voditi redovite vizualne zdravstvene preglede bilja i biljnih proizvodima, surađivati s nadležnim inspektorima koji obavljaju fitosanitarni pregled, izvještavati ih o svakoj pojavi štetnog organizma, te slati podatke o predviđenoj godišnjoj proizvodnji.

Biljna putovnica je službena isprava kojom se potvrđuje da su bilje i biljni proizvodi koji se stavljaju na jedinstveno tržište, zdravstveno ispravni i udovoljavaju propisanim fitosanitarnim zahtjevima. Biljnu putovnicu izdaje posjednik koji je upisan u Fitoupisnik (koji je ovlašten za izdavanje biljnih putovnica) ili fitosanitarna inspekcija i druge ovlaštene pravne osobe s javnim ovlastima). Preduvjet za izdavanje biljne putovnice je fitosanitarni pregled bilja i biljnih proizvoda koji provode nadležni inspektori, ovlašteni stručnjaci HCPHS – Zavoda za zaštitu bilja i Hrvatski šumarski institut (HŠI). Fitosanitarni pregled provodi se dva puta tijekom vegetacijske sezone.

Svaki kupac bilja i biljnih proizvoda koje prati biljna putovnica mora:

 1. Čuvati biljnu putovnicu barem godinu dana,
 2. Voditi evidenciju o primljenim biljnim putovnicama, biljnom reprodukcijskom materijalu koji kupuje ili prodaje, kao i o svakom miješanju biljnog materijala prilikom pakiranja, skladištenja, transporta ili dostave, te evidenciju o daljnjem izdavanju biljnih putovnica, ukoliko je ovlaštenik i treba ih izdavati,
 3. Mjesnom nadležnom inspektoru odmah prijaviti svaku sumnju na pojavu štetnih organizama,
 4. Omogućiti nadležnom inspektoru pristup bilju i dokumentaciji te uvid u evidencije.

Biljna putovnica mora pratiti bilje i biljne proizvode iz Skupine I i I/1 u svim fazama pa do krajnjeg korisnika, dok za bilje i biljne proizvode iz Skupine II i II/1 i III samo onda kada je namijenjena komercijalnom proizvođaču.

Izgled biljne putovnice:

 1. Biljna putovnica može se sastojati samo od službene etikete ili
 2. Biljna putovnica može se sastojati od službene etikete i prateće isprave (otpremnica, račun ili sl.).

Službena etiketa za bilje i biljne proizvode u Skupini I i I/1 pričvršćuje se za svaku pojedinačnu biljku ili svežanj bilja. Službena etiketa za bilje i biljne proizvode u Skupini II, II/1 i III pričvršćuje se na jedno zbirno pakiranje uz uvjet da se radi o jednoj vrsti bilja i istoj partiji bilja.

Zamjenska biljna putovnica izdaje se ako se bilje i biljni proizvodi razdjeljuju u više pojedinačnih pošiljki ili se više pojedinačnih pošiljki združuje u jednu i kada dođe do promjene u zdravstvenom stanju bilja i biljnih proizvoda.

Postoji i biljna putovnica za zaštićeno područje koja se izdaje kada se bilje i biljni proizvodi iz Skupine IV premještaju unutar određenog zaštićenog područja Europske unije.

Za voće i lozni sadni materijal koji je proizveden u Republici Hrvatskoj:

Posjednik bilja može sam tiskati biljnu putovnicu i odlučuje o njenom izgledu. A da bi posjednik bilja izdavao biljnu putovnicu mora biti upisan u Fitoupisnik i dobiti od Ministarstva ovlaštenje za izdavanje biljne putovnice. Biljnu putovnicu može izdavati i HCPHS – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

Uvezeni sadni materijal voćaka i vinove loze

Posjednici bilja koji uvoze voćni i lozni sadni materijal samostalno tiskaju i izdaju biljne putovnice. Biljna putovnica sastoji se od službene etikete i prateće isprave.

Sjemenski krumpir proizveden u Republici Hrvatskoj

Biljna putovnica za sjemenski krumpir proizveden u RH sadržana je u Certifikatu o sjemenu na pakiranju, kojeg izdaje HCPHS – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

Uvezeni sjemenski krumpir

Biljnu putovnicu za uvezeni sjemenski krumpir izdaje uvoznik na temelju ovlaštenja Ministarstva.

Biljna putovnica može biti kao samostalna službena etiketa ili biljnu putovnicu može sačinjavati samo Certifikat.

 

Sjeme suncokreta, rajčice, lucerne i graha proizvedeno u RH

Biljnu putovnicu za sjeme suncokreta, rajčice, lucerne i graha predstavlja Certifikat o sjemenu na pakiranju koji izdaje HCPHS – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

Uvezeno sjeme suncokreta, rajčice, lucerne i graha

Biljnu putovnicu za uvezeno sjeme suncokreta, rajčice, lucerne i graha izdaje uvoznik na temelju ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica koje izdaje nadležna uprava Ministarstva.

Plodovi citrusa s lišćem i peteljkama

Biljna putovnica za plodove citrusa s lišćem i peteljkama sastoji se od službene etikete i prateće isprave.

Kod konzumnog krumpira i plodova citrusa nužno je osigurati povratnu sljedivost od bilo kojeg dijela prodajnog lanca pa do samog proizvođača. Time se omogućuje brza i pouzdana identifikacija izvora/lokacije zaraze.

Uvjeti za uspostavu sustava sljedivosti konzumnog krumpira

Obavezni su se upisati u Fitoupisnik svi koji gomolje konzumnog krumpira proizvode, otkupljuju ili prikupljaju u skladištu s namjerom distribucije. Označavanje ambalaže konzumnog krumpira propisano je Pravilnikom o štetnim organizmima i obavezno je pakiranje označiti FITO-brojem.

Uvjeti za uspostavu sustava sljedivosti plodova citrusa

Obavezani su se upisati u Fitoupisnik svi koji:

 1. Proizvode plodove citrusa i samostalno se bave njihovom distribucijom
 2. Plodove citrusa otkupljuju od proizvođača i/ili prikupljaju u skladištu s namjerom distribucije

Nisu obavezni upisati se u Fitoupisnik ako:

 1. Proizvode plodove citrusa za vlastite potrebe
 2. Proizvode plodove citrusa i prodaju na mjestu proizvodnje ili na lokalnoj tržnici, fizičkim osobama, odnosno kupcima koji ih kupuju radi konzumacije, a ne daljnje prodaje
 3. Proizvode plodove citrusa radi daljnje prodaje otkupnim i/ili distribucijskim centrima koji se bave njihovom daljnjom distribucijom

Označavanje ambalaže plodova citrusa propisano je Pravilnikom o štetnim organizmima i obavezno je ambalažu označiti odgovarajućom oznakom.

Za upis u Fitoupisnik i dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica potrebno je nadležnoj upravi podnijeti zahtjev za upis u Fitoupisnik i dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica u pisanom obliku, prema Obrascu 1 Priloga 1 Pravilnika o Fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama. Nakon toga nadležna uprava izdaje rješenje o upisu u Fitoupisnik i ovlašćuje podnositelja zahtjeva za izdavanje biljnih putovnica i dodjeljuje jedinstveni upisni broj (FITO – broj).

Svi posjednici bilja koji su upisani u Fitoupisnik i koji proizvode reprodukcijski materijal poljoprivrednog i šumskog bilja (sadni materijal ukrasnog drveća, voćni i lozni sadni materijal, sjemenski krumpir, sadni materijal jednogodišnjeg i dvogodišnjeg ukrasnog bilja i povrća) obavezni su svake godine prijaviti godišnju proizvodnju radi obavljanja fitosanitarnog pregleda. Godišnja proizvodnja prijavljuje se putem obrasca 2 Priloga 2 Pravilnika o Fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama.

Biljne putovnice također moraju pratiti sve zeljasto bilje namijenjeno sadnji kada se ono prodaje komercijalnim proizvođačima. Biljna putovnica se može sastojati samo od službene etikete ili od službene etikete i prateće isprave sa navedenim svim potrebnim podacima otisnutim velikim tiskanim slovima.

Izvor:  Fitoupisnik i biljna putovnica (Priručnik za posjednike bilja, 2016.)

                                                                                  Zrinka Večerić mag. ing. fitomedicine
Mara Bogović mag. ing. agr