Obavijest proizvođačima uljane repice 26.09.2018.

Proizvođačima uljane repice preporučamo obilazak i pregled usjeva na prisustvo slijedećih štetnika: kupusnih buhača (Phyllotreta spp.), repičine ose listarice (Athalia rosae) te repičinog crvenoglavog buhača (Psylliodes chrysosephala). Ukoliko se utvrdi prisutstvo 2 buhača/m2, odnosno 50 pagusjenica ose listarice/m2 (0,5 pagusjenica po biljci), potrebno je izvršiti njihovo suzbijanje.

Primijeniti jedan od insketicida: Decis 2,5 EC, Fastac 10 EC, Sumi Alfa 5 FL, Mospilan 20 SG, Cythtin Max, Poleci Plus, Karate Zeon i dr.

U vrijeme formiranja lisne rozete potrebno je provesti i tretiranje protiv bolesti uljane repice kao što su suha trulež (Leptosphaeria maculans), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) i crna lisna pjegavost (Alternaria brassicae) nekim od fungicida: Caramba, Magnello, Folicur 250 EW, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Riza, Tebu Super 250 EW, Ulysses, Propulse i dr.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ te ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@savjetodavna.hr