Obavijest proizvođačima uljanje repice ! 11.09.2018.

Sjetva uljane repice još uvijek traje no ima usjeva koji su u fazi prva dva listića.

Toplo vrijeme pogoduje pojavi štetnika ,tako da upozoravamo proizvođače da traje intenzivan repičine ose listarice (Athalia rosae ), a na nekim lokacijam imamo i pojavu pagusjenica prvih razvojnih stadija.

Tretiranje je potrebno izvršiti ukoliko se pronađe 0,5 pagusjenice /list ili 50 pagusjenica na m².  

Od štetnika treba vršiti kontrolu i na pojavu i štete od kupusnih buhača (Phyllotreta spp.) i crvenoglavog repičinog buhača (Psylloides chrysocephala). Također toplo vrijeme pogoduje i pojavi lisnih ušiju ( Aphididae) koji mogu biti prenosioci(Turnip yellow virus TuYV) uljane repice. Bolest se manifestira tako da su  rubovi listova su obojeni u plavo-crvenu ili u ljubičasto-crnu boju. Simptome  u proljeće moguće je prepoznati kao spor proljetni porast ,slabe i tanke biljčice bez  grana. Mozaični  listovi s nekrozama, a rubovi listova su naborani. Kod temperature od 25°C rubovi polja i trake u polju pocrvene ili poljubičaste. Slične simptome izazivaju i neparazitske bolesti: nedostatak vode, nedostatak hranjiva, mraz i dr.

U tablici 1. navedeni su insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje ovih štetnika na uljanoj repici.

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv preparata

      Karenca/broj primjena

      Namjena

Doza

Alfa-cipermetrin

DIREKT

 

FASTAC 10 EC

42

 

49

 

Repičina osa listarica

 

Repičin crvenogl.buhač

 

0,1   l/ha

Cipermetrin

CYTHRIN MAX

 

21

Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi buhač

50ml/ha

Deltametrin

DECIS 2,5 EC

 

POLECI PLUS

45

 

Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi buhač

Lisne uši

0,3l/ha

Lambda-

cihalotrin

KARIS 10 CS

 

 

 

CYCLONE

 

42

 

 

Repičina osa listarica

Lisne uši

Repin buhač

 

 

Rep.crvenoglavi buhač

 

50-75 ml/ha

 

 

 

 

0,15l/ha

Esfenvalerat

SUMIALFA 5 FL

42

Repičina osa listarica

Repičin crvenoglavi buhač

 0,1-0,15 l/ha

Acetamiprid

MOSPILAN 20 SG

56

Repičina osa listarica

Lisne uši

Repin buhač

150-200g/ha

Lambda-cihalotrin

KARATE ZEON

28

2x

lisne uši

insekti grizući

 0,15l/ha

0,15l/ha

 U tablici 2. su navedeni fungicidi za  suzbijanje bolesti uljane repice u jesenskom periodu. Za  prezimljavanje  uljane repice najpovoljniji je ulazak u zimu u fazi  10-12 listova. Dugoročnija vremenska prognoza predviđa za slijedećih 10-tak dana i dalje vrlo visoke temperature. Takovo vrijeme pogodovat će razvoju biljaka tako da proizvođači koji su sjetvu obavili u ranijim rokovima mogu koristiti i neki od regulatora razvoja.

Tablica 2.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Bolest

Faza primjene

Doza   l,kg/ha,

Azoksistrobin

Difenkonazol

AMISTAR GOLD

bijela trulež

suha trulež

Preventivno, primjena u jesen u fazi od 4 lista

1

 

 

Metkonazol

 

 

CARAMBA

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

primjena u jesen u fazi 4-6 listova, služi za  regulator razvoja

 

 

 

0,7-1 l

 

 

 

 

 

 

 

Tebukonazol

 

 

FOLICUR  250  EW

 

 

ULYSSES

 

 

 

 

TEBUSHA 25 % EW

TEBKIN 250 EW

TEBUCOL

TEBU SUPER 250   EW

RIZA

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

siva plijesan

 

 

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

 

U jesen u fazi 6 – 7

 

 

primjena u jesen u fazi 4-6 listova, služi za  regulator razvoja

 

 

1,5-2

 

 

0,6

 

 

 

1

 

 

1,25

 

 

Protiokonazol

Tebukonazol

 

 

 

PROSARO 250 EC

suha trulež stabljike i korijena

 

svijetla pjegavost

u jesen odmah nakon prve pojave znakova bolesti, ponoviti primjenu u kasnu jesen/zimu ako se simptomi bolesti vrate

 

 

1

Tiofanat-metil

 

TOPSIN M 500 SC

bijela trulež

siva plijesan

koncentrična pjegavost

u jesen, u fazi 4-6 razvijenih listova (BBCH 14-16),

 

1,2

 

Difenkonazol

Tebukonazol

 

 

MAGNELLO

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 od faze 4-6 listova u jesen, primjenom na uljanoj repici djeluje i kao regulator rasta biljaka

 

 

 

0,8

 

Fluopiram

Protiokonazol

 

PROPULSE

 

suha trulež

faza od četiri do osam razvijenih listova (BBCH 14-18), nakon pojave prvih pjega

 

1

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis