Podsjetnik ribarima na podnošenje zahtjeva za povrat trošarine za bezolovni benzin

Pravilnikom se propisuje način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu.

Predmetni Pravilnik između ostalog propisuje način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu. Pravo na povrat trošarine mogu ostvariti korisnici prava koji imaju važeću povlasticu za gospodarski ribolov i koji su upisani u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu. Zahtjev za upis u Registar korisnika povrata plaćene trošarine za bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava u tri primjerka na Obrascu PUR-RIBA iz Priloga 6 ovog Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Zahtjev za upis u registar korisnika povrata podnosi se za svaku kalendarsku godinu. Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz obrazac tog Zahtjeva:

  • preslika izvoda iz sudskoga, obrtnog ili drugog registra iz kojega je razvidna registrirana djelatnost ribolova ne starijeg od 6 mjeseci
  • preslika upisnog lista za plovilo
  • preslika rješenja ministarstva nadležnog za ribarstvo kojim se utvrđuje godišnja kvota potrošnje bezolovnog motornog benzina
  • potvrda Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja, ne starija od 30 dana. 

Između ostalog, podnositelj je dužan priložiti i presliku Rješenja Ministarstva poljoprivrede kojim se utvrđuje godišnja kvota. Godišnju kvotu potrošnje bezolovnog motornog benzina za svako pojedinačno plovilo i kalendarsku godinu na zahtjev vlasnika plovila rješenjem utvrđuje ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov jednom godišnje od 1. siječnja do 28. veljače za tekuću godinu na temelju podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu i Registra ribarske flote, i to prema kriterijima iz Priloga 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio. Iznimno, ministarstvo nadležno za ribarstvo može na zahtjev vlasnika plovila u posebno opravdanim slučajevima izdati rješenje kojim se utvrđuje godišnja kvota potrošnje bezolovnog motornog benzina i izvan ovog roka, za ostatak tekuće godine uključujući i kvartal u kojem je zahtjev podnesen. Uz zahtjev mora biti priložena pripadajuća dokumentacija.

Nakon upisa u Registar korisnika povrata plaćene trošarine za bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu, korisnik prava podnosi Zahtjev za povrat trošarine odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini i za svako pojedino plovilo. 

Razdoblje prava na povrat trošarine računa od dana upisa u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu koji vodi Carinska Uprava.

                                                                     Valentina Andrić, mag. ing. morskog ribarstva
viša stručna savjetnica za ribarstvo u Savjetodavnoj službi 

Pripremi za ispis