Obavijest za ribolovce

Zakonom o morskom ribarstvu („NN“, broj 62/2017) dozvole se dijele na:

a) godišnje rekreacijske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu

b) godišnje športske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu i mogu biti izdane samo članovima HSSRM-a

c) jednodnevne športske i rekreacijske dozvole

d) višednevne športske i rekreacijske dozvole

e) posebne dozvole:

– za ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i upotrebu umjetne rasvjete koje se mogu kupiti samo uz posjedovanje godišnje dozvole

– za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje športske dozvole

– za ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode

Podsjećamo da je stupanjem na snagu novog Zakona o morskom ribarstvu propisano da se godišnje dozvole izdaju u razdoblju od 01. prosinca do 01. ožujka. Stoga oni koji imaju namjeru kupiti godišnju dozvolu za 2018. godinu neka vode računa o zakonskom roku u kojem je to moguće napraviti. Nakon 01. ožujka moći će kupiti samo jednodnevne ili višednevne dozvole. Također, u tom slučaju ribolovci neće moći kupiti niti posebne dozvole jer se one izdaju isključivo temeljem prethodno izdane godišnje dozvole, osim posebne dozvole za športski ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode.

Ribolovac, vlasnik godišnje, dnevne ili višednevne športske ili rekreacijske dozvole smije obavljati ribolov sljedećim količinama ribolovnih alata i opreme:

– odmetom, ukupno do dva (2) komada

– kančenicom, ukupno do dva (2) komada

– povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada

– povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada

– napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.

Ribolovcu koji obavlja ribolov na temelju godišnje, dnevne ili višednevne športske ili rekreacijske dozvole iz plovila dozvoljena je upotreba štapa i role nosivosti manje od 30 lb, osim kod ribolova udičarskim alatima za veliku ribu.

Odredbama novog Pravilnika povećana je starosna dob osoba koje kupuju jeftinije godišnje dozvole za športski ili rekreacijski ribolov sa 60 na 65 godina života.

Visina naknade za pojedine vrste dozvola utvrđuje se u kunama kako slijedi:

Pravilnik propisuje minimalne veličine ispod kojih pojedine vrste riba nije dozvoljeno loviti i sakupljati. Za vrste koje nisu navedene u Tablici u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe iz Priloga 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006.

Najmanje veličine vrsta riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u športskom i rekreacijskom ribolovu, te zadržavati na plovilu i iskrcavati su:

 ZNANSTVENI NAZIV

 HRVATSKI NAZIV

 Najmanja veličina

 1. PISCES

 RIBE

 

 Dentex dentex

 zubatac

 30 cm

 Mustelus asterias 

 pas mekaš

 80 cm

 Seriola dumerili

 gof

 45 cm

 Sarda sarda

 palamida

 45 cm

 Sciaena umbra

 kavala

 30 cm

 Scorpaena scrofa

 škrpina

 30 cm

 Spondyliosoma cantharus

 kantar

 18 cm

 Squalus acanthias

 kostelj

 66 cm

 2. BIVALVIA

 ŠKOLJKAŠI

 

 Arca noe

 kunjka

 5 cm

 Mytilus galloprovincialis

 dagnje

 6 cm

 Ostrea edulis

 kamenica

 7 cm

 3. CEPHALOPODA

 GLAVONOŠCI

 

 Octopus vulgaris

 hobotnica

 1 kg

 

Pravilnik propisuje način označavanja riba i ulovljenih u športskom i rekreacijskom ribolovu koji se zadržavaju:

 ZNANSTVENI NAZIV

 HRVATSKI NAZIV

 1. PISCES

 RIBE

 Dentex dentex

 zubatac

 Dicentrarchus labrax

 lubin (brancin)

 Diplodus puntazzo

 pic

 Diplodus sargus 

 šarag

 Diplodus vulgaris

 fratar

 Epinephelus spp.

 kirnje

 Lithognathus mormyrus

 ovčica

 Merluccius merluccius

 oslić

 Pagellus erythrinus

 arbun

 Pagrus pagrus

 pagar

 Polyprion americanus

 kirnja glavulja

 Sarda sarda

 palamida

 Sciaena umbra

 kavala

 Seriola dumerili

 gof

 Scorpaena scrofa

 škrpina

 Sparus aurata

 komarča (orada, podlanica)

 Spondyliosoma cantharus

 kantar

 Zeus faber

 kovač

 

Glavonošci ulovljeni u športskom i rekreacijskom ribolovu koji se zadržavaju moraju biti označeni dubokim zarezivanjem glave u predjelu između očiju, osim kod liganja (Loligo vulgaris) namijenjenih za žive mamce. Duljina plašta lignje namijenjene za živi mamac ne smije biti veća od 20 cm.

Vrste je potrebno označiti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova. 

Sve vrste dozvola za rekreacijski ribolov na moru kao i pripadajuće posebne dozvole ribolovac može kupiti u Ministarstvu – Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Ministarstva i kod pravnih i fizičkih osoba koje za to ovlasti ministar poljoprivrede (u tekstu koji slijedi: ministar).

(Sve vrste dozvola za športski ribolov na moru, kao i pripadajuće posebne dozvole osim dozvola za športski ili rekreacijski ribolov, ribolovac može kupiti kod članica Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru  – udruga za sportski ribolov.

Dnevne i višednevne dozvole za rekreacijski ribolov ribolovac može kupiti putem interneta preko web-stranice Ministarstva – Uprave ribarstva, a dnevne i višednevne dozvole za športski ribolov na moru preko web-stranice Saveza.

Godišnje dozvole za HRVI izdaju se uz predočenje dokaza o invaliditetu, a dozvole za umirovljenike uz predočenje dokaza o umirovljenju. U slučaju kada dokumenti o umirovljenju nisi napisani na hrvatskom jeziku potrebno je dostaviti dokaze prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod ovlaštenog sudskog tumača.

Godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i uporabu umjetne rasvjete koje se izdaju bivšim ovlaštenicima važećih povlastica za mali obalni ribolov kojima je povlastica ukinuta na njihov zahtjev, osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov, a zahtjevom su odustale od prelaska u mali obalni ribolov te osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov i podnijele zahtjev za prelazak u mali obalni ribolov, a ne nalaze na rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu u određenoj kalendarskoj godini Ministarstvo izrađuje u elektroničkom obliku i njihov popis objavljuje na mrežnim stranicama Uprave ribarstva.

Sve vrste dozvola za športski ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora zaštićenim u kategoriji nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode izdaje Ministarstvo, a prodaju javne ustanove koje upravljaju određenim područjem.

Kod kupnje dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, stajaći parangal, vršu za lov ribe, ribolov umjetnom rasvjetom i ostima, ako se obavlja s plovila, osim obaveznih podataka o ribolovcu, u zahtjevu za dozvolu potrebno je navesti oznaku plovila (jednog do tri) s kojeg će se obavljati ribolov navedenim alatima.

Ribolov udičarskim alatima za veliku ribu dozvoljeno je obavljati isključivo sa plovila koje je upisano u dozvoli za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu.

 

Valentina Andrić, mag. ing. morskog ribarstva
viša stručna savjetnica za ribarstvo u Savjetodavnoj službi

Pripremi za ispis