Obavijest proizvođačima krizanteme i ukrasnog bilja! 28.07.2017.

Pregledom krizantema na mladim biljčicama kao i svake godine uočena je pojava tripsa  , a  na nekim lokacijama i na razvijenijim biljkama  javljaju se lisne uši, crveni pauci te štetne gusjenice. Uz ove štetne vrste na nekim vrstama cvijeća javljaju se problemi sa štitastim moljcima.

U tablici 1. Navedeni su pripravci za suzbijanje štetnika u cvijeću i ukrasnom bilju.

Tablica 1

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Štetnik

Dozvola

Imidaklopirid

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

trips

Ukrasno bilje

Tiametoksam

ACTARA 25 WG

trips, lisne uši, štitasti moljac

Ukrasno bilje

Tiakloprid

CALYPSO SC 480

Lisne uši

trips

Ukrasno bilje

Ukrasno bilje zaštićeni prostor

Deltametrin

DECIS 2,5 EC

DECIS 100 EC

DECA 25 EC

SCATTO

Lisne uši tripsi, lisni mineri,štitasti moljac i dr

Cvijeće otvoreni i zaštićeni prostor, ukrasno bilje

Alfa cipermetrin

DIREKT

 Štitasti moljac

Ukrasno bilje zaštićeni prostor

Lufenuron

MATCH 050 EC

trips

Ukrasno bilje

Acetamiprid

MOSPILAN 20 SG

Tripsi, lisne uši i dr

Ukrasno bilje

Cipermetrin

CYTHRIN MAX

trips, lisne uši, štitasti moljac i dr.

Cvijeće i ukrasno bilje

Abamektin

KRAFT 18 EC

VERTIMEC 018 EC

VERTIMEC PRO

Lisni mineri.c.pauci, trips

Cvijeće

ukrasno bilje

Piriproksifen

PYXAL

Štitasti moljci i št.uši

Cvijeće i ukrasno bilje

Fenazakin

DEMITAN

c.pauk i koprivina grinja

Ukrasno bilje u zaštićenom prostoru,krizantema i dr

Etoksazol

ZOOM 11 SC

c.pauk i koprivina grinja

cvijeće

Klorpirifos-metil

RELDAN 22

Lisne uši

Krizantema,lavandin

Metoksifenozid

RUNNER 240 SC

gusjenice

Cvijeće

Najčešće bolesti koje susrećemo kod krizanteme su hrđa i lisne pjegavosti te u kasnijim fazama siva plijesan. Na nekim cvjetnim vrstama mogu se javiti simptomi plamenjače i pepelnice. Prije pojave simptoma mogu se koristiti pripravci kontaktnog djelovanja, a  ukoliko se javi prva pojava simptoma potrebno je koristiti pripravke sistemičnog djelovanja

Fungicidi kontaktnog djelovanja registrirani za suzbijanje nekih bolesti na ukrasnom bilju  :

CADILLAC 80 WP, POLYRAM DF ( hrđe na ukrasnom bilju), DITHANE DG NEOTEC

 ( bijela hrđa na krizantemi).

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS ,SULFOLAC ,KUMULUS DF,KALINOSUL 80 WG, SUMPOR SC 80, THIOVIT JET ;preparat na bazi sumpora za suzbijanje pepelnica na cvijeću.

KAPTAN WP 50, FUTURA 50 WP, KASTOR ( alternarija i septorija na cvijeću),

Sistemičnog djelovanja:

FOND 12 E, ORTIVA, QUADRIS, (pepelnice i hrđe) DOMARK 40 ME  ( bijela hrđa na krizantemi),RANMAN TOP ( plamenjače na cvijeću)

Za suzbijanje sive plijesni:

SIGNUM,  SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, PYRUS 400 SC ( cvijeće)

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis