Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

Rok podnošenja zahtjeva: 1. rujan 2017. godine

Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Predmet potpore: Aktivnosti stavljanja na tržište – prvo stavljanje, tj. prvo omogućavanje dostupnosti proizvoda ribarstva i akvakulture na tržištu Europske unije, a što podrazumijeva svaku opskrba proizvodom ribarstva i akvakulture za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Europske unije u okviru komercijalne aktivnosti, bilo uz plaćanje ili besplatno Primjer: ako korisnik obavlja gospodarski ribolov na moru (proizvođač proizvoda ribarstva), može ostvariti potporu za aktivnosti stavljanja na tržište svojeg proizvoda (ulova). U slučaju da se kao korisnik javlja poduzeće koje nema vlastitu proizvodnju proizvoda ribarstva već traži potporu za aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda kojeg je kupio te ga stavlja u daljnju prodaju u istom obliku kakav je i kupljen, navedena aktivnost se ne smatra stavljanjem na tržište u smislu Pravilnika.

Prihvatljivi korisnici: Subjekt u ribarstvu: proizvođač proizvoda ribarstva i akvakulture iz Priloga II. Pravilnika, tj. ribar, uzgajivač i prerađivač proizvoda ribarstva i akvakulture. Zajednički korisnik:  organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju (npr. ribarska zadruga, organizacija proizvođača, strukovno udruženje…).

Prihvatljivi troškovi: Troškovi u okviru prihvatljivih aktivnosti/podaktivnosti te opći troškovi – troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu (do 12 % ukupnih prihvatljivih troškova). Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali od 02. ožujka 2016. godine izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu, u slučaju da operacija nije završena. Fizički završena ili u cijelosti provedena operacija je operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome jesu li izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju.

Intenzitet potpore: 50%; povećanje postotnih bodova za 10% za zadruge, 25% za organizacije proizvođača, 35% za operacije koje se provode na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo; 30% za mali priobalni ribolov (ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate) te smanjenje za 20 postotnih bodova ako je korisnik veliko poduzeće; iznimno ako je korisnik javnopravno tijelo utemeljeno zakonom, intenzitet javne potpore iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova

  • ako je na istu operaciju primjenjivo više povećanja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće povećanje;
  • ako je na istu operaciju primjenjivo više smanjenja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće smanjenje;
  • ako je na operaciju primjenjivo jedno dodatno povećanje postotnih bodova ili više njih i istodobno jedno dodatno smanjenje postotnih bodova ili više njih, primjenjuje se samo najveće smanjenje.

Najviši iznos potpore po korisniku: 5.000.000,00 kuna

Ukupan iznos sredstava na temelju ovoga natječaja: 16.000.000,00 eura

Dodatna važna objašnjenja:

Prodaja proizvoda drugih ribara se ne smatra stavljanjem na tržište u smislu ove mjere. Naime, aktivnost u okviru koje je drugi ribar stavio na raspolaganje korisniku svoj proizvod je stavljanje na tržište koje je prihvatljivo u okviru ove mjere dok se svaka sljedeća aktivnost vezana uz taj proizvod koju bi provodio korisnik ne smatra stavljanjem na tržište. Drugim riječima, specijalizirano vozilo (kamion – hladnjača) koje je predmet potpore se može koristiti isključivo za vlastite proizvode korisnika.

Obveze korisnika: Korisnik je dužan omogućiti Upravljačkom tijelu, Tijelu za ovjeravanje, Tijelu za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima kontrolu na terenu. Više informacija o kontroli aktivnosti nalazi se u dokumentu Radionice za korisnike na poveznici: https://euribarstvo.hr/files/Mjera-IV.3.Stavljanje-na-tr%C5%BEi%C5%A1te-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture.pdf

Rangiranje zahtjeva za potporu (Članak 12. Pravilnika): Svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu I. Pravilnika. U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu. Bodovanje se temelji na tipu aktivnosti (najviše 15 bodova) i tipu korisnika (najviše 8 bodova). Iz tog razloga savjetujemo korisnicima da, na primjer, nabavu specijaliziranog vozila (aktivnost 1.1. vezana za nalaženje novih tržišta – 10 bodova) kombiniraju s nabavom prijenosnog računala/tableta ili prijenosnog printera za popunjavanje transportnog dokumenta (aktivnost 1.3. Sljedivost proizvoda ribarstva i akvakulture – 6 bodova), kako bi ujedno ostvarili maksimalan broj bodova te zadovoljili obavezu sukladno članku 68. Uredbe vijeća (EZ) br. 1224/2009, članku 45. Zakona o morskom ribarstvu i Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta. Proizvode ribarstva tijekom prijevoza od iskrcajnog mjesta do odobrenog ili registriranog objekta mora pratiti transportni dokument. Transportni dokument popunjava se nakon preuzimanja proizvoda ribarstva na iskrcajnom mjestu, a prije početka prijevoza. U tu je svrhu Uprava ribarstva na Portalu gospodarskog ribarstva na internetskoj stranici http://www.ribarstvo.hr/pgr  izradila aplikaciju u kojoj se unosi transportni dokument u elektronskom obliku. Nakon unosa transportnog dokumenta, osoba koja prevozi ribu može dokument ispisati te ga tijekom vožnje imati u vozilu ili na mobilnom uređaju imati dokaz da je ispunjen u elektronskom obliku. Također, tijekom prijevoza mogu se mijenjati podaci ukoliko je došlo do promjena u vozilu, a ukoliko nije došlo do iskrcaja, moguće je i stornirati dokument. Ukoliko iz objektivnih razloga nije moguće popuniti elektronski transportni dokument, pristupom aplikaciji može se zatražiti ispis praznog obrasca, uz obvezni upis CFR-a plovila, broja očevidnika ili izvješća te vrste ribe koja se prevozi. U tom slučaju ispisani obrazac obvezno je popuniti ručno te ga voziti do odobrenog ili registriranog objekta. Prijevoznici u tom slučaju podatke moraju dostaviti i u elektronskom obliku i to u roku od 48 sati od početka prijevoza.

Korisne poveznice:

Radionica za korisnike mjere IV.3: https://euribarstvo.hr/files/Mjera-IV.3.Stavljanje-na-tr%C5%BEi%C5%A1te-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture.pdf

Pravilnik: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_39_849.html

Natječaj: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8217372.html

Ostali potrebni obrasci i upute: https://euribarstvo.hr/novosti/objavljen-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-iv-3-stavljanje-na-trziste-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture-2/