Obavijest vinogradarima! 18.07.2017.

Prva polovica srpnja pogodovala je jačem širenju pepelnice vinove loze (Uncinula nector)  

te su se u nekim vinogradima vidljivi simptomi bolesti na bobicama grozda.

Za preventivnu zaštitu od pepelnice vinove loze mogu se koristiti fungicidi Luna Experience SC, Dynali EC,  Collis SC, Falcon EC, Kusabi, Postalon SC, Talendoi sl.

Ukoliko su na bobicama prisutni simptomi pepelnice preporučujemo primijeniti Falcon EC, a između dvije redovite zaštite uključiti i primjenu sumpornih pripravaka. Također je potrebno koristiti veći utrošak škropiva. 

Kada bobe dosegnu 2/3 veličine karakteristične za sortu, više im ne prijeti zaraza uzročnikom plamenjače vinove loze već je njeno širenje tijekom povremenih pljuskova moguće samo na vršnom lišću. Preventiva zaštita od plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) potrebna je radi očuvanja lisne mase, a za zaštitu se mogu koristiti površinski fungicidi na bazi: propineba (Antracol 70 WG), mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF) ili folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol).

Ukoliko se za zaštitu koriste pripravci iz skupine ditiokarbamata (pripravci na bazi aktivnih tvari: propineb, mankozeb i metiram) u kombinaciji sa pripravcima na osnovi sumpora produžuje se karenca, koja u tom slučaju za vinske sorte grožđa iznosi 56 dana.

Obzirom da se ove godine za rane sorte očekuje ranija berba važno je voditi računa o odbiru pripravaka i propisanim karencama!

U vinogradima gdje su vidljive posljedice suše preporučujemo primijeniti energetske biostimulatore: Drin, Amalgerol, Megafol, Trainer ili Polyamin.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis