Obavijest proizvođačima soje ! 17.07.2017.

Obilaskom usjeva soje već koncem lipnja , primijećeni su simptomi plamenječe soje (Peronospora manshurica). Simptomi se prepoznaju po okruglim u početku svijetlozelenim pjegama koje kasnije požute , a na naličju lista se vide sivkaste prevlake. Razvoju ove bolesti pogoduju temperature do 22 °C i vlažno vrijeme. Meteorolozi najavljuju i dalje visoke temperature iznad 30 °C takove temperature ne pogoduju razvoju ove bolesti, a osim toga soja ima veliku lisnu masu koja može stvoriti dovoljne količine hrane za formiranje mahuna. Ukoliko ostanu takovi uvjeti neće biti potrebe suzbijati ovu bolest. Inače u RH za suzbijanje ove bolesti ima dozvolu jedino Galben M i Neoram WG.

Jedan od velikih problema koji se je već javio na terenu je pojava koprivine grinje ( Tetranycus urticae). Njihovom razvoju pogoduje suho i toplo vrijeme . Najčešće se javljaju prvi napadi na uzglavnicama jer se radi o vrsti koja je izraziti polifag ( napada razne vrste voća,povrća,korova i dr.) najčešće poljoprivrednici uoče žućenje usjeva. Pregled se treba obavljati čim se javljaju ovako visoke temperature i to pregledom naličja lista pomoću povećala,  jer se radi o izrazito sitnim insektima 0,6 mm obično žućkaste boje. Na napadnutim listovima na licu se prvo mogu vidjeti sivkaste sitne pjegice. Kod jakog napada list požuti , a sa donje strane se vide i sivkasta paučinasta prevlaka . Kod jakog napada grinje se nalaze i na licu lista. U RH za sada nema registriranih sredstava za suzbijanje ovih štetnika na soji. Dakle za sada nemamo rješenje za suzbijanje ovog štetnika, osim vršiti učestale preglede te probati  ukloniti  prve zaražene biljke na početku samog napada tako da spriječimo daljne širenje štetnika . Također je potrebno uništavati    korove oko usjeva.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

Pripremi za ispis